Chủ nhiệm, Phó Chủ nhiệm của Ban Chủ nhiệm Đoàn Luật sư tỉnh

Ngày hỏi:14/07/2018

Chủ nhiệm, Phó Chủ nhiệm của Ban Chủ nhiệm Đoàn Luật sư tỉnh, thành phố được quy định ra sao? Chào Ban biên tập, tôi là Tiến Đồng, tìm hiểu quy định của pháp luật về cơ cấu tổ chức và quy chế làm việc của Đoàn Luật sư tỉnh, có thắc mắc tôi muốn nhờ Ban biên tập cung cấp thông tin giúp, cụ thể là: Chủ nhiệm, Phó Chủ nhiệm của Ban Chủ nhiệm Đoàn Luật sư tỉnh được quy định ra sao? Có văn bản nào quy định về vấn đề này không? Mong sớm nhận được phản hồi. Chân thành cảm ơn.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Chủ nhiệm, Phó Chủ nhiệm của Ban Chủ nhiệm Đoàn Luật sư tỉnh
   (ảnh minh họa)
  • Chủ nhiệm, Phó Chủ nhiệm của Ban Chủ nhiệm Đoàn Luật sư tỉnh quy định tại Điều 21 Quyết định 1573/QĐ-BTP năm 2015 phê duyệt Điều lệ Liên đoàn luật sư Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành, cụ thể như sau:

   1. Chủ nhiệm Đoàn Luật sư do Đại hội luật sư của Đoàn Luật sư bầu ra trong số các luật sư đã được Đại hội bầu vào Ban Chủ nhiệm Đoàn Luật sư. Nhiệm kỳ của Chủ nhiệm Đoàn Luật sư trùng với nhiệm kỳ của Ban Chủ nhiệm Đoàn Luật sư.

   Một luật sư chỉ được bầu làm Chủ nhiệm Đoàn Luật sư nhiều nhất ba (03) nhiệm kỳ liên tiếp.

   2. Chủ nhiệm Đoàn Luật sư phải có đủ các tiêu chuẩn sau đây:

   a) Có nhận thức chính trị đúng đắn và bản lĩnh chính trị vững vàng; gương mẫu chấp hành quy định của pháp luật, Điều lệ Liên đoàn Luật sư, Quy tắc đạo đức và ứng xử nghề nghiệp luật sư, Nội quy Đoàn Luật sư;

   b) Có ít nhất ba (03) năm hành nghề luật sư;

   c) Am hiểu pháp luật, hoạt động tư pháp và nghề luật sư;

   d) Có năng lực quản lý, điều hành;

   đ) Có uy tín và khả năng tập hợp, đoàn kết đội ngũ luật sư trong Đoàn Luật sư;

   e) Có khả năng xây dựng, giữ mối quan hệ tốt với các cơ quan Đảng, chính quyền, cơ quan tiến hành tố tụng ở địa phương.

   Thể thức bầu và quy trình đề cử, ứng cử, lập danh sách ứng cử viên và các vấn đề chi tiết khác liên quan đến bầu Chủ nhiệm Đoàn Luật sư được áp dụng theo quy định tại khoản 2 Điều 20 của Điều lệ này.

   3. Chủ nhiệm Đoàn Luật sư có các nhiệm vụ, quyền hạn sau đây:

   a) Đại diện và chịu trách nhiệm chung về mọi mặt hoạt động của Đoàn Luật sư;

   b) Phân công và điều hành hoạt động của Ban Chủ nhiệm Đoàn Luật sư trong việc tổ chức triển khai thực hiện nghị quyết, quyết định của Đại hội luật sư và trong việc thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn của Đoàn Luật sư;

   c) Triệu tập và chủ trì cuộc họp của Ban Chủ nhiệm Đoàn Luật sư; ký các nghị quyết, quyết định của Ban Chủ nhiệm Đoàn Luật sư sau khi đã được Ban Chủ nhiệm thông qua;

   d) Chấp hành nghiêm chỉnh nguyên tắc làm việc dân chủ tập thể, quyết định theo đa số trong khi thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ nhiệm Đoàn Luật sư;

   đ) Nhiệm vụ, quyền hạn khác theo quy định tại Điều lệ này và do Đại hội luật sư giao.

   4. Phó Chủ nhiệm Đoàn Luật sư do Ban Chủ nhiệm Đoàn Luật sư bầu ra trong số thành viên của Ban Chủ nhiệm. Đối với Ban Chủ nhiệm Đoàn Luật sư có dưới 5 luật sư thì Phó Chủ nhiệm Đoàn Luật sư có thể do Đại hội luật sư bầu trong số các thành viên Ban Chủ nhiệm. Phó Chủ nhiệm và các Ủy viên Ban Chủ nhiệm Đoàn Luật sư phụ trách các lĩnh vực công tác theo sự phân công của Ban Chủ nhiệm và chịu trách nhiệm trước Chủ nhiệm và Ban Chủ nhiệm về các lĩnh vực công tác được giao. Trong trường hợp Chủ nhiệm Đoàn Luật sư tạm thời không thực hiện được nhiệm vụ quyền hạn của mình vì lý do sức khỏe hoặc lý do khác thì Ban Chủ nhiệm cử một Phó Chủ nhiệm tạm thời thay thế Chủ nhiệm điều hành hoạt động của Ban Chủ nhiệm.

   Phó Chủ nhiệm và các Ủy viên Ban Chủ nhiệm Đoàn Luật sư phải có đủ tiêu chuẩn được quy định tại các điểm a, b, c, d, đ khoản 2 Điều này.

   5. Việc miễn nhiệm Chủ nhiệm, Phó Chủ nhiệm, Ủy viên Ban Chủ nhiệm Đoàn luật sư do Đại hội luật sư quyết định bằng hình thức bỏ phiếu kín hoặc biểu quyết công khai trong các trường hợp sau đây:

   a) Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

   b) Xin rút khỏi chức danh đang đảm nhiệm;

   c) Vì lý do sức khỏe hoặc lý do khác mà không thể thực hiện được nhiệm vụ.

   6. Chủ nhiệm, Phó Chủ nhiệm, Ủy viên Ban Chủ nhiệm Đoàn Luật sư đương nhiên bị bãi nhiệm trong các trường hợp sau đây:

   a) Bị xử lý kỷ luật bằng hình thức tạm đình chỉ tư cách thành viên hoặc xoá tên khỏi danh sách luật sư của Đoàn Luật sư;

   b) Bị tước quyền sử dụng Chứng chỉ hành nghề luật sư;

   c) Bị kết án và bản án đã có hiệu lực.

   7. Chủ nhiệm, Phó Chủ nhiệm, Ủy viên Ban Chủ nhiệm Đoàn Luật sư bị bãi nhiệm nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây :

   a) Vi phạm đặc biệt nghiêm trọng Điều lệ Liên đoàn Luật sư Việt Nam, Nội quy của Đoàn Luật sư trong khi thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm của mình; xâm hại nghiêm trọng lợi ích của Đoàn Luật sư, Liên đoàn Luật sư Việt Nam;

   b) Vi phạm nghiêm trọng pháp luật về luật sư, hành nghề luật sư, tổ chức xã hội - nghề nghiệp của luật sư, các quy định khác của pháp luật;

   c) Không còn sự tín nhiệm của ít nhất một phần hai (1/2) số thành viên của Đoàn Luật sư.

   Chủ nhiệm, Phó Chủ nhiệm do Đại hội bầu, Ủy viên Ban Chủ nhiệm bị miễn nhiệm hoặc bãi nhiệm khi có trên một phần hai (1/2) số đại biểu tham dự Đại hội luật sư bỏ phiếu kín hoặc biểu quyết công khai tán thành.

   d) Các Phó Chủ nhiệm do Ban Chủ nhiệm bầu bị bãi nhiệm, miễn nhiệm khi có ít nhất hai phần ba (2/3) số thành viên Ban Chủ nhiệm bỏ phiếu kín hoặc biểu quyết công khai tán thành.

   8. Trong thời gian giữa hai kỳ Đại hội luật sư, Ban Thường vụ Liên đoàn Luật sư Việt Nam có quyền đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tạm đình chỉ tư cách Chủ nhiệm Đoàn Luật sư thuộc một trong các trường hợp quy định tại khoản 7 Điều này, chỉ định một (01) Phó Chủ nhiệm Đoàn Luật sư tạm quyền Chủ nhiệm và đề nghị Ban Chủ nhiệm Đoàn Luật sư triệu tập Đại hội luật sư bất thường để xem xét bãi nhiệm Chủ nhiệm Đoàn Luật sư và bầu Chủ nhiệm mới.

   9. Trong trường hợp Chủ nhiệm Đoàn Luật sư bị miễn nhiệm hoặc bãi nhiệm mà chưa bầu được Chủ nhiệm mới thì các thành viên còn lại của Ban Chủ nhiệm cử một (01) Phó Chủ nhiệm điều hành hoạt động của Ban Chủ nhiệm cho đến khi bầu được Chủ nhiệm mới.

   Trên đây là nội dung câu trả lời về chủ nhiệm, Phó Chủ nhiệm của Ban Chủ nhiệm Đoàn Luật sư tỉnh. Để hiểu rõ và chi tiết hơn về vấn đề này bạn có thể tìm đọc và tham khảo thêm tại Quyết định 1573/QĐ-BTP năm 2015.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn