Điều lệ của Liên đoàn luật sư Việt Nam

Điều lệ của Liên đoàn luật sư Việt Nam được quy định như thế nào trong Luật sửa đổi, bổ sung Luật Luật sư?

  Nội dung này được Văn phòng Luật sư Nam Hà Nội - HSLAWS tư vấn như sau:

  • 1. Căn cứ quy định của Luật Luật sư và pháp luật về hội, đại hội đại biểu luật sư toàn quốc thông qua Điều lệ của Liên đoàn luật sư Việt nam. Điều lệ của Liên đoàn luật sư Việt Nam được áp dụng thống nhất đối với Liên đoàn luật sư Việt Nam và các Đoàn luật sư.

   2. Điều lệ của liên đoàn luật sư Việt Nam gồm những nội dung chính như sau :

   - Tôn chỉ , mục đích và biểu tượng của liên đoàn luật sư Việt Nam.

   - Quyền, nghĩa vụ của thành viên Liên đoàn luật sư Việt Nam.

   - Mối quan hệ giữa Liên đoàn luật sư Việt nam và Đoàn luật sư.

   - Thủ tục gia nhập đoàn luật sư, rút tên khỏi danh sách luật sư của Đoàn luật sư, chuyển đoàn luật sư của luật sư.

   - Nghĩa vụ trợ giúp pháp lý của luật sư.

   - Mẫu trang phục luật sư tham gia phiên tòa, mẫu thẻ luật sư, việc cấp, đổi, thu hồi thẻ luật sư.

   - Nhiệm kỳ, cơ cấu tổ chức , thể thức bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm, nhiệm vu, quyền hạn của các cơ quan của Liên đoàn luật sư Việt Nam, Đoàn luật sư, mối quan hệ phối hợp giữa các Đoàn luật sư trong việc quản lý luật sư và tổ chức hành nghề luật sư.

   - Cơ cấu, số lượng đại biểu, nhiệm vụ, quyền hạn của Đại hội đại biểu luật sư toàn quốc, Đại hội toàn thể hoặc đại hội đại biểu của Đoàn luật sư, trình tự, thủ tục tiến hành đại hội của Liên đoàn luật sư Việt Nam, Đoàn luật sư.

   - Việc ban hành nội quy của Đoàn luật sư.

   - Tài chính của Liên đoàn luật sư Việt Nam, Đoàn luật sư.

   - Khen thưởng, kỷ luật luật sư và giải quyết khiếu nại, tố cáo

   - Nghĩa vụ báo cáo về tổ chức và hoạt động của liên đoàn luật sư Việt Nam, Đoàn luật sư.

   - Quan hệ với các cơ quan tổ chức khác.

   - Trong thời hạn bảy ngày làm việc, kể từ ngày được thông qua, Hội đồng luật sư toàn quốc gửi Bộ tư pháp Điều lệ của Liên đoàn luật sư Việt Nam để xem xét phê duyệt. Trong thời hạn ba mươi ngày, kể từ ngày nhận được Điều lệ của Liên đoàn luật sư Việt Nam, Bộ trưởng Bộ tư pháp phê duyệt sau khi thống nhất ý kiến với Bộ trưởng Bộ Nội vụ. Điều lệ của liên đoàn luật sư Việt Nam có hiệu lực kể từ ngày được phê duyệt.


  Nguồn:

  VĂN PHÒNG LUẬT SƯ NAM HÀ NỘI
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn