Hồ sơ đăng ký hoạt động tổ chức hành nghề luật sư

Ngày hỏi:18/12/2013
Hồ sơ đăng ký hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư được quy định như thế nào?

  Nội dung này được Văn phòng Luật sư Nam Hà Nội - HSLAWS tư vấn như sau:

  • Tổ chức hành nghề luật sư phải có hồ sơ đăng ký hoạt động gửi Sở Tư pháp. Hồ sơ đăng ký hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư gồm có:

   1. Giấy đề nghị đăng ký hoạt động theo mẫu thống nhất. Theo Điều 6 của Nghị định số 123/2013/NĐ – CPcủa Chính phủ ngày 14/10/2013 Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi thành Luật Luật sư thì Giấy đề nghị đăng ký hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư gồm những nội dung chính sau:

   - Tên Văn phòng luật sư, Công ty Luật;

   - Địa chỉ trụ sở;

   - Họ, tên, địa chỉ thường trú của luật sư Trưởng Văn phòng luật sư hoặc luật sư chủ sở hữu (đối với Công ty luật trách nhiệm hữu hạn một thành viên) hoặc các luật sư thành viên (đối với Công ty luật trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên và Công ty luật hợp danh);

   - Họ, tên, số và ngày cấp Thẻ luật sư của người đại diện theo pháp luật;

   - Lĩnh vực hành nghề.

   2. Dự thảo Điều lệ của công ty luật

   Điều 7 của Nghị định số 123/2013/NĐ – CP của Chính phủ ngày 14 tháng 10 năm 2013 Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Luật sư quy định Điều lệ của Công ty luật gồm những nội dung chính sau:

   - Tên, địa chỉ trụ sở;

   - Loại hình công ty luật;

   - Lĩnh vực hành nghề;

   - Họ, tên, địa chỉ thường trú của luật sư chủ sở hữu (đối với công ty luật trách nhiệm hữu hạn một thành viên) hoặc các luật sư thành viên (đối với công ty luật trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên và công ty luật hợp danh);

   - Quyền và nghĩa vụ của luật sư chủ sở hữu hoặc các luật sư thành viên;

   - Điều kiện và thủ tục tham gia hoặc rút tên khỏi danh sách luật sư thành viên (đối với công ty luật trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên và công ty luật hợp danh);

   - Cơ cấu tổ chức, quản lý, điều hành;

   - Thể thức thông qua quyết định, nghị quyết; nguyên tắc giải quyết tranh chấp nội bộ;

   - Nguyên tắc phân chia lợi nhuận và trách nhiệm của các luật sư thành viên đối với nghĩa vụ của công ty (đối với công ty luật trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên và công ty luật hợp danh);

   - Các trường hợp tạm ngừng, chấm dứt hoạt động và thủ tục thanh lý tài sản;

   - Thể thức sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty luật. Điều lệ công ty luật phải có chữ ký của luật sư chủ sở hữu hoặc của tất cả luật sư thành viên.

   3. Bản sao Chứng chỉ hành nghề luật sư, bản sao Thẻ luật sư của luật sư thành lập văn phòng luật sư, thành lập hoặc tham gia thành lập công ty luật;

   4. Giấy tờ chứng minh về trụ sở của tổ chức hành nghề luật sư.

   Trong thời hạn mười ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Sở tư pháp cấp Giấy đăng ký hoạt động cho tổ chức hành nghề luật sư, trong trường hợp từ chối thì phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do, người bị từ chối cấp Giấy đăng ký hoạt động có quyền khiếu nại theo quy định của pháp luật.

   Tổ chức hành nghề luật sư được hoạt động kể từ ngày được cấp Giấy đăng ký hoạt động.

   Trong thời hạn bảy ngày làm việc, kể từ ngày được cấp Giấy đăng ký hoạt động. Trưởng Văn phòng luật sư hoặc Giám đốc công ty luật phải thông báo bằng văn bản kèm theo bản sao Giấy đăng ký hoạt động cho Đoàn luật sư mà mình là thành viên.


  Nguồn:

  VĂN PHÒNG LUẬT SƯ NAM HÀ NỘI
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Đăng ký hoạt động
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn