Mẫu đơn đề nghị thụ tinh trong ống nghiệm

Ngày hỏi:10/09/2019

Anh chị cho em hỏi bên mình có mẫu đơn đề nghị thụ tinh trong ống nghiệm không?

 

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Đơn đề nghị được thực hiện kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm theo Mẫu số 03 ban hành kèm theo Nghị định 10/2015/NĐ-CP

   Mẫu số 03

   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
   ---------------

   …, ngày ….. tháng …. năm 20....

   ĐƠN ĐỀ NGHỊ
   THỰC HIỆN KỸ THUẬT THỤ TINH TRONG ỐNG NGHIỆM

   Kính gửi: ……………………....................................................................................................................................................................

   1.Họ và tên: ..............................................................................................................................................................................................

   2.Ngày, tháng, năm sinh: ..........................................................................................................................................................................

   3.Địa chỉ thường trú: .................................................................................................................................................................................

   4.Số CMND/Hộ chiếu: Ngày cấp, nơi cấp: ................................................................................................................................................

   5.Tình trạng hôn nhân và gia đình: ............................................................... ............................................................................................

   Tôi làm đơn này đề nghị được thực hiện kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm. Trong quá trình thực hiện kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm, tôi xin thực hiện theo đúng yêu cầu của bệnh viện nếu có xảy ra tai nạn rủi ro nghề nghiệp, tôi xin cam đoan sẽ không khiếu kiện.

   ...., ngày ….. tháng….. năm…


   NGƯỜI LÀM ĐƠN
   (Ký, ghi rõ họ tên)

   Lưu ý: Đối với các cặp vợ chồng đề nghị được thực hiện kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm phải ghi rõ tên, tuổi của cả hai vợ chồng và phải cùng ký đơn đề nghị.

   Trên đây là mẫu đơn đề nghị thụ tinh trong ống nghiệm.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Thụ tinh trong ống nghiệm
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn