Nhiệm vụ và quyền hạn của đoàn luật sư

Ngày hỏi:21/07/2013
Đoàn luật sư có nhiệm vụ, quyền hạn như thế nào?

  Nội dung này được Văn phòng Luật sư Nam Hà Nội - HSLAWS tư vấn như sau:

  • Theo quy định tại Điều 61 của Luật Luật sư sửa đổi, bổ sung năm 2012 thì Đoàn luật sư có nhiệm vụ, quyền hạn như sau :

   1. Đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của luật sư trong hành nghề;

   2. Thực hiện rà soát, đánh giá hàng năm chất lượng đội ngũ luật sư, giám sát, phối hợp với Đoàn luật sư ở địa phương khác giám sát luật sư là thành viên, luật sư hành nghề trong tổ chức hành nghề luật sư và chi nhánh của tổ chức hành nghề luật sư tại địa phương trong việc tuân thủ pháp luật, tuân theo Điều lệ của Liên đoàn luật sư Việt Nam và Quy tắc đạo đức và ứng xử nghề nghiệp luật sư Việt Nam; xử lý kỷ luật đối với luật sư;

   3. Giám sát , phối hợp với Đoàn luật sư ở địa phương khác giám sát hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư, chi nhánh, văn phòng giao dịch của tổ chức hành nghề luật sư, yêu cầu tổ chức hành nghề luật sư chấm dứt hành vi vi phạm pháp luật và đề nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền xử lý;

   4. Cấp giấy chứng nhận người tập sự hành nghề luật sư và giám sát người tập sự hành nghề luật sư, lập danh sách những người đủ điều kiện tham dự kiểm tra kết quả tập sự hành nghề luật sư gửi Liên đoàn luật sư Việt Nam.

   5. Nhận hồ sơ đề nghị cấp Chứng chỉ hành nghề luật sư và gửi Sở Tư pháp, đề nghị Bộ Tư pháp thu hồi Chứng chỉ hành nghề luật sư.

   6. Tổ chức đăng ký việc gia nhập Đoàn luật sư, tổ chức việc chuyển, tiếp nhận luật sư, đề nghị Liên đoàn luật sư Việt Nam cấp, đổi, thu hồi thẻ luật sư.

   7. Thực hiện bồi dưỡng bắt buộc về chuyên môn ,nghiệp vụ, bồi dưỡng kỹ năng quản trị, điều hành tổ chức hành nghề luật sư

   8. Giám sát việc mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp của luật sư.

   9. Hòa giải tranh chấp giữa người tập sự hành nghề luật sư , luật sư với tổ chức hành nghề luật sư, giữa khách hàng với tổ chức hành nghề luật sư và luật sư.

   10. Giải quyết khiếu nại, tố cáo theo thẩm quyền

   11. Tổng kết, trao đổi kinh nghiệm và thực hiện các biện pháp khác nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho luật sư.

   12. Tập hợp, phản ánh tâm tu, nguyện vọng, ý kiến đóng góp, kiến nghị của luật sư.

   13. Quy định về mức phí gia nhập Đoàn luật sư, phí tập sự hành nghề luật sư trên cơ sở khung phí do Liên đoàn luật sư Việt Nam ban hành.

   14. Báo cáo Liên đoàn luật sư Việt Nam, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương về đề án tổ chức đạo hội, phương án xây dựng nhân sự Ban chủ nhiệm , Hội đồng khen thưởng , kỷ luật.

   15. Thực hiện nghị quyết, quyết định , quy định của Liên đoàn luật sư Việt Nam.

   16. Tổ chức để các luật sư tham gia tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và thực hiện trợ giúp pháp lý.

   17. Báo cáo Liên đoàn luật sư Việt Nam về tổ chức, hoạt động vủa Đoàn luật sư, kết quả Đạo hội, gửi liên đoàn luật sư Việt Nam nghị quyết, quyết định, nội quy, quy định của Đoàn Luật sư theo quy định của Điều lệ của Liên đoàn luật sư Việt Nam hoặc khi được yêu cầu.

   18. Báo cáo Ủy ban nhân dan tỉnh , thành phố trực thuộc trung ương về tổ chức và hoạt động, kết quả Đại hội , báo cáo cơ quan nhà nước có thẩm quyền khi được yêu cầu, gửi Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nghị quyết m quyết định , quy định của Đoàn luật sư.

   19. Các nhiệm vụ, quyền hạn khác theo Điều lệ của Liên đoàn luật sư Việt Nam.


  Nguồn:

  VĂN PHÒNG LUẬT SƯ NAM HÀ NỘI
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn