1/2 thành viên HTX đề nghị thì có thể triệu tập đại hội thành viên bất thường?

Ngày hỏi:09/12/2020

Được biết thành viên hợp tác xã được quyền đề nghị triệu tập đại hội thành viên bất thường? Vậy thì cần phải có điều kiện gì? 1/2 thành viên cùng thống nhất đề nghị thì có được không?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • 1/2 thành viên HTX đề nghị thì có thể triệu tập đại hội thành viên bất thường?
   (ảnh minh họa)
  • Căn cứ Khoản 1, 2 Điều 31 Luật Hợp tác xã 2012 có quy định:

   Đại hội thành viên bất thường do hội đồng quản trị, ban kiểm soát hoặc kiểm soát viên hoặc thành viên đại diện của ít nhất một phần ba tổng số thành viên, hợp tác xã thành viên triệu tập theo quy định tại các khoản 2, 3 và 4 Điều này.

   Khoản 2 Điều này quy định:

   Hội đồng quản trị triệu tập đại hội thành viên bất thường trong những trường hợp sau đây:

   a) Giải quyết những vấn đề vượt quá thẩm quyền của hội đồng quản trị;

   b) Hội đồng quản trị không tổ chức được cuộc họp định kỳ sau hai lần triệu tập;

   c) Theo đề nghị của ban kiểm soát hoặc kiểm soát viên;

   d) Theo đề nghị của ít nhất một phần ba tổng số thành viên, hợp tác xã thành viên.

   Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận được đề nghị của ban kiểm soát, kiểm soát viên hoặc đề nghị của ít nhất một phần ba tổng số thành viên, hợp tác xã thành viên, hội đồng quản trị phải triệu tập đại hội thành viên bất thường.

   Từ các quy định trên thì chỉ cần 1/3 tổng số thành viên hợp tác xã đề nghị triệu tập đại hội thành viên thì đã đủ điều kiện để hội đồng quản trị triệu tập đại hội thành viên bất thường trong thời gian 15 ngày kể từ ngày nhận được đề nghị của các thành viên hợp tác xã.

   Cho nên trường hợp được 1/2 tổng số thành viên thống nhất đề nghị triệu tập thì đương nhiên sẽ được hội đồng quản trị triệu tập.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn