Bảng kê mua hàng không có hoá đơn.

Ngày hỏi:30/11/2013
Xin Cục thuế Bình Phước chỉ giúp cho: Tháng 11 năm 2013 doanh nghiệp của tôi mua hàng vàng bạc của người dân không có hoá đơn. Doanh nghiệp lập chúng từ thanh toán mua bán với người bán đồng thời lập bảng kê 01/TNDN theo thông tư 123/2012 để tổng họp các chúng từ mua bán theo thứ tụ thời gian. Xin hỏi: 1. tại tiêu thức ngày tháng năm trên bảng kê thì ghi là ngày nào (ghi ngày 01/11/2013 hay ghi ngày cuối tháng 30/11/2013)? Và tại tiêu thức ngày tháng năm cuối bảng chỗ giám đốc doanh nghiệp ký thì ghi ngày nào (ghi ngày 01/11/2013 hay ghi ngày 31/11/2013) 2. Nếu doanh nghiệp mua hàng vàng của người dân không có hoá đơn, doanh nghiệp có lập bảng kê tổng họp theo mẫu 01/TNDN nhưng không thanh toán tiền ngay mà để công nợ thì chi phí đó có được trừ khi xác định thuế tNDN không? Rất mong cục thuế hướng dẫn

  Nội dung này được Cục Thuế tỉnh Bình Phước tư vấn như sau:

  • Căn cứ điểm 2.4, khoản 2, Điều 6 Thông tư số 123/2012/TT-BTC ngày 27/7/2013 của Bộ Tài chính, chi tiết thi hành một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp, quy định:
   “2.4. Chi phí của doanh nghiệp mua hàng hoá, dịch vụ không có hoá đơn, được phép lập Bảng kê thu mua hàng hoá, dịch vụ mua vào (theo mẫu số 01/TNDN kèm theo Thông tư này) nhưng không lập Bảng kê kèm theo chứng từ thanh toán cho người bán hàng, cung cấp dịch vụ trong các trường hợp: mua hàng hoá là nông sản, lâm sản, thủy sản của người sản xuất, đánh bắt trực tiếp bán ra; mua sản phẩm thủ công làm bằng đay, cói, tre, nứa, lá, song, mây, rơm, vỏ dừa, sọ dừa hoặc nguyên liệu tận dụng từ sản phẩm nông nghiệp của người sản xuất thủ công không kinh doanh trực tiếp bán ra; mua đất, đá, cát, sỏi của người dân tự khai thác trực tiếp bán ra; mua phế liệu của người trực tiếp thu nhặt; mua đồ dùng, tài sản của hộ gia đình, cá nhân đã qua sử dụng trực tiếp bán ra và một số dịch vụ mua của cá nhân không kinh doanh.
   Bảng kê thu mua hàng hoá, dịch vụ do người đại diện theo pháp luật hoặc người được uỷ quyền của doanh nghiệp ký và chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực. Trường hợp giá mua hàng hoá, dịch vụ trên bảng kê cao hơn giá thị trường tại thời điểm mua hàng thì cơ quan thuế căn cứ vào giá thị trường tại thời điểm mua hàng, dịch vụ cùng loại hoặc tương tự trên thị trường xác định lại mức giá để tính lại chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế”.
   Căn cứ các quy định trên, qua nội dung câu hỏi.
   1. Công ty mua hàng hóa, dịch vụ không có hóa đơn thuộc trường hợp được phép lập Bảng kê thu mua hàng hoá, dịch vụ mua vào (theo mẫu số 01/TNDN kèm theo Thông tư số 123/2012/TT-BTC ngày 27/7/2013 của Bộ Tài chính) thì tiêu thức ngày, tháng, năm trên Bảng kê Công ty ghi như sau:
   - Tiêu thức ngày… tháng… năm… dưới tiêu đề “Bảng kê thu mua hàng hoá, dịch vụ mua vào không có hoá đơn”: ghi ngày, tháng, năm Công ty lập bảng kê.
   - Tiêu thức ngày tháng năm mua hàng: ghi theo ngày tháng năm thực tế mua hàng trong tháng theo thứ tự thời gian mua hàng.
   - Tiêu thức ngày… tháng… năm… cuối bảng kê, trên phần ký tên, đóng dấu của Giám đốc/Chủ doanh nghiệp: ghi theo ngày Giám đốc/Chủ doanh nghiệp ký xác nhận bảng kê.
   2. Công ty mua vàng của người dân không có hóa đơn. Công ty đã lập Bảng kê thu mua hàng hoá, dịch vụ mua vào nhưng không kèm theo chứng từ thanh toán cho người bán hàng (do Công ty chưa thanh toán cho người bán) thì chi phí mua vàng trên không được tính vào chi phí được trừ khi xác định thuế TNDN theo quy định tại điểm 2.4, khoản 2, Điều 6, Chương II Thông tư số 123/2012/TT-BTC nêu trên.
   Chào bạn!


  Nguồn:

  Cục Thuế Bình Phước
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn