Bầu thành viên ban kiểm soát mới tại công ty như thế nào?

Ngày hỏi:28/05/2019

Tôi đang làm việc tại Công ty cổ phần HT. Công ty tôi đang muốn bầu mới 1 thành viên ban kiểm soát thì công ty phải thực hiện như thế nào?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Trước hết, về thẩm quyền để bầu 01 thành viên ban kiểm soát thì Đại hội đồng cổ đông có quyền bầu thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên theo Điểm c Khoản 2 Điều 135 Luật doanh nghiệp 2014 như sau:

   “2. Đại hội đồng cổ đông có các quyền và nghĩa vụ sau đây:

   a) Thông qua định hướng phát triển của công ty;

   b) Quyết định loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại được quyền chào bán; quyết định mức cổ tức hằng năm của từng loại cổ phần;

   c) Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên;”

   Việc biểu quyết bầu thành viên Ban kiểm soát phải thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu theo quy định tại Khoản 3 Điều 144 Luật doanh nghiệp 2014, theo đó:

   “mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát và cổ đông có quyền dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên. Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị hoặc Kiểm soát viên được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên quy định tại Điều lệ công ty.”

   Ban kiểm soát phải phù hợp với tiêu chuẩn và điều kiện được quy định tại Điều 164 Luật doanh nghiệp 2014, cụ thể:

   1. Kiểm soát viên phải có tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

   a) Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật này;

   b) Không phải là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản lý khác;

   c) Không được giữ các chức vụ quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác;

   d) Các tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định khác của pháp luật có liên quan và Điều lệ công ty.

   2. Kiểm soát viên công ty cổ phần niêm yết, công ty do Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ phải là kiểm toán viên hoặc kế toán viên.

   Như vậy, để quyết định bầu mới 1 thành viên ban kiểm sát thì công ty phải thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông và những Kiểm sát viên trong phiếu bầu phải phù hợp với tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định của pháp luật.

   Trên đây là nội dung tư vấn của chúng tôi về vấn đề mà anh/chị thắc mắc. Để hiểu rõ hơn về những quy định này anh/chị tham khảo thêm tại Luật doanh nghiệp 2014.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn