Biên bản họp có cần đóng dấu của các công ty thành viên?

Ngày hỏi:24/01/2019

Cho mình hỏi là trong trường hợp Công ty Cổ phần có 3 thành viên đều là pháp nhân, vậy khi tiến hành họp và thông qua Biên bản họp thì người đại diện theo của các pháp nhân chỉ cần ký tên mình với tư cách là đại diện phần vốn góp tại Công ty cổ phần A là được hay là phải cần đóng thêm dấu của các công ty này ạ ?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Điều 146 Luật Doanh nghiệp 2014 quy định:

   1. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phải được ghi biên bản và có thể ghi âm hoặc ghi và lưu giữ dưới hình thức điện tử khác. Biên bản phải lập bằng tiếng Việt, có thể lập thêm bằng tiếng nước ngoài và có các nội dung chủ yếu sau đây:

   a) Tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp;

   b) Thời gian và địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông;

   c) Chương trình và nội dung cuộc họp;

   d) Họ, tên chủ tọa và thư ký;

   đ) Tóm tắt diễn biến cuộc họp và các ý kiến phát biểu tại Đại hội đồng cổ đông về từng vấn đề trong nội dung chương trình họp;

   e) Số cổ đông và tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp, phụ lục danh sách đăng ký cổ đông, đại diện cổ đông dự họp với số cổ phần và số phiếu bầu tương ứng;

   g) Tổng số phiếu biểu quyết đối với từng vấn đề biểu quyết, trong đó ghi rõ phương thức biểu quyết, tổng số phiếu hợp lệ, không hợp lệ, tán thành, không tán thành và không có ý kiến; tỷ lệ tương ứng trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;

   h) Các vấn đề đã được thông qua và tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua tương ứng;

   i) Chữ ký của chủ tọa và thư ký.

   ...

   Như vậy, theo quy định này thì Biên bản họp chỉ bắt buộc phải có chữ ký của Chủ tọa cuộc họp và thư ký, chữ ký và con dấu của các thành viên dự họp không bắt buộc phải có. Tuy nhiên, nếu trong Điều lệ công ty có quy định khác và yêu cầu phải có thêm chữ ký và con dấu của các thành viên thì nội dung Biên bản họp phải đảm bảo tuân thủ quy định này.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn