Biên bản họp Hội đồng thành viên được lập và thông qua khi nào?

Ngày hỏi:03/12/2018

Công ty tôi là công ty TNHH hai thành viên trở lên. Thuộc trường hợp phải tổ chức họp Hội đồng thành viên công ty và phải lập biên bản họp Hội đồng thành viên. Tôi được phân công làm thư ký ghi biên bản cuộc họp. Nhưng tôi không biết khi nào thì tôi phải lập hoàn chỉnh biên bản và gửi lên cho Hội đồng thành viên thông qua. Có phải việc lập và thông qua Biên bản trên là sau khi kết thúc cuộc họp Hội đồng thành viên hay không?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo quy định của pháp luật hiện hành thì Hội đồng thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên thông qua các nghị quyết thuộc thẩm quyền bằng biểu quyết tại cuộc họp, lấy ý kiến bằng văn bản hoặc hình thức khác do Điều lệ công ty quy định.

   Các cuộc họp Hội đồng thành viên phải được ghi biên bản và có thể ghi âm hoặc ghi và lưu giữ dưới hình thức điện tử khác. Việc làm và thông qua Biên bản họp Hội đồng thành viên được thực hiện theo quy định tại Điều 61 Luật Doanh nghiệp 2014.

   Theo đó, tại Khoản 2 Điều 61 Luật Doanh nghiệp 2014 có quy định:

   "Điều 61. Biên bản họp Hội đồng thành viên

   ...

   2. Biên bản họp Hội đồng thành viên phải làm xong và thông qua ngay trước khi kết thúc cuộc họp. Biên bản phải có các nội dung chủ yếu sau đây:

   a) Thời gian và địa điểm họp; mục đích, chương trình họp;

   b) Họ, tên, tỷ lệ vốn góp, số và ngày cấp giấy chứng nhận phần vốn góp của thành viên, người đại diện theo ủy quyền dự họp; họ, tên, tỷ lệ vốn góp, số và ngày cấp giấy chứng nhận phần vốn góp của thành viên, người đại diện ủy quyền của thành viên không dự họp;

   c) Vấn đề được thảo luận và biểu quyết; tóm tắt ý kiến phát biểu của thành viên về từng vấn đề thảo luận;

   d) Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ, không hợp lệ; tán thành, không tán thành đối với từng vấn đề biểu quyết;

   đ) Các quyết định được thông qua;

   e) Họ, tên, chữ ký của người ghi biên bản và chủ tọa cuộc họp."

   Căn cứ quy định được trích dẫn trên đây thì biên bản họp Hội đồng thành viên phải làm xong và thông qua ngay trước khi kết thúc cuộc họp Hội đồng thành viên.

   Do đó: Đối với trường hợp của bạn thì bạn phải lập xong biên bản họp Hội đồng thành viên để trình Hội đồng thành viên thông qua ngay trước khi kết thúc cuộc họp Hội đồng thành viên của công ty. Biên bản họp Hội đồng thành viên phải có các nội dung chủ yếu được quy định tại Khoản 2 Điều 61 Luật Doanh nghiệp 2014 (kể trên).

   Trên đây là quan điểm tư vấn của chúng tôi đối với vấn đề mà bạn đang thắc mắc.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn