Bổ nhiệm giám đốc công ty TNHH 2TV trở lên không thông qua cuộc họp Hội đồng thành viên có đúng luật?

Ngày hỏi:02/12/2020

Đối với trường hợp công ty TNHH 2 thành viên trở lên: Trong Điều lệ không có quy định gì về việc bầu giám đốc mà hội đồng thành viên không tổ chức họp lại bầu 1 người trong hội đồng đó làm giám đốc. Hỏi điều này có đúng luật không ạ?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Khoản 2 Điều 60 Luật Doanh nghiệp 2014 quy định về Nghị quyết hội đồng thành viên của công ty TNHH 2TV trở lên như sau:

   Trường hợp Điều lệ công ty không có quy định khác thì quyết định về các vấn đề sau đây phải được thông qua bằng biểu quyết tại cuộc họp Hội đồng thành viên:

   - Sửa đổi, bổ sung nội dung của Điều lệ công ty quy định tại Điều 25 của Luật này;

   - Quyết định phương hướng phát triển công ty;

   - Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch Hội đồng thành viên; bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm Giám đốc hoặc Tổng giám đốc;

   - Thông qua báo cáo tài chính hằng năm;

   - Tổ chức lại hoặc giải thể công ty.

   Căn cứ quy định nêu trên thì nếu Điều lệ công ty TNHH 2TV trở lên có quy định về giám đốc thì sẽ thực hiện theo Điều lệ. Trường hợp Điều lệ công ty không có quy định thì việc bổ nhiệm giám đốc sẽ phải được thông qua bằng biểu quyết tại cuộc họp Hội đồng thành viên.

   Theo thông tin bạn cung cấp, điều lệ công ty bạn không có quy định về bổ nhiệm giám đốc. Do đó việc bổ nhiệm này không thông qua bằng biểu quyết tại cuộc họp Hội đồng thành viên là không phù hợp với quy định của pháp luật.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn