Chi nhánh không thuộc diện ưu đãi như cơ sở thành lập mới

Ngày hỏi:27/08/2012

Theo ông Sang phản ánh, Công ty TNHH De Heus được Ban quản lý các Khu công nghiệp Bình Dương cấp Giấy Chứng nhận đầu tư để thực hiện dự án nhà máy sản xuất thức ăn chăn nuôi tại Khu công nghiệp Bình Dương năm 2008. Dự án được ưu đãi về thuế TNDN với mức thuế suất 15%, miễn 3 năm, giảm 50% cho 7 năm tiếp theo. Tháng 9/2011 Công ty TNHH De Heus nhận chuyển nhượng Dự án nhà máy sản xuất thủy sản từ Công ty TNHH Phi Dũng tại Khu công nghiệp thuộc tỉnh Vĩnh Long. Dự án này cũng đang được hưởng ưu đãi về thuế TNDN. Ông Sang hỏi, trường hợp Công ty TNHH De Heus tiến hành thành lập chi nhánh tại Khu công nghiệp ở Vĩnh Long để thực hiện dự án từ Công ty TNHH Phi Dũng thì có được tiếp tục hưởng ưu đãi về thuế TNDN không?

  Nội dung này được Cục Thuế Vĩnh Long tư vấn như sau:

  • Đối với Công ty TNHH De Heus tại Bình Dương

   Tại điểm 2.7, Mục I, Phần H Thông tư số 130/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế TNDN số 124/2008/QH12 và hướng dẫn thi hành Nghị định số14/2008/NĐ-CP ngày 11/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thuế TNDN, hướng dẫn về điều kiện, nguyên tắc áp dụng ưu đãi thuế TNDN như sau:

   "Doanh nghiệp thành lập từ chuyển đổi loại hình doanh nghiệp, chuyển đổi sở hữu, chia, tách, sáp nhập, hợp nhất chịu trách nhiệm trả các khoản nợ tiền thuế, tiền phạt về thuế TNDN của doanh nghiệp bị chuyển đổi, chia, tách, sáp nhập, hợp nhất và được kế thừa các ưu đãi về thuế TNDN cho thời gian còn lại nếu tiếp tục đáp ứng các điều kiện ưu đãi thuế TNDN".

   Căn cứ hướng dẫn nêu trên, trường hợp Công ty TNHH De Heus, mã số thuế: 3701091716 bắt đầu hoạt động năm 2008 tại Bình Dương, đến tháng 9/2011 nhận chuyển nhượng Dự án Nhà máy sản xuất thủy sản từ Công ty TNHH Phi Dũng tại Khu công nghiệp thuộc tỉnh Vĩnh Long thì Công ty TNHH De Heus Bình Dương không thuộc diện ưu đãi thuế TNDN đối với Doanh nghiệp thành lập từ chuyển đổi sở hữu bởi vì tại thời điểm nhận chuyển nhượng dự án, Công ty TNHH De Heus Bình Dương đã đi vào hoạt động (từ năm 2008), không phải là doanh nghiệp thành lập từ dự án nhận chuyển nhượng.

   Đối với Chi nhánh Công ty TNHH De Heus tại Vĩnh Long

   Tại khoản 2, Điều 37 Luật Doanh nghiệp năm 2005 quy định: Chi nhánh đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, có nhiệm vụ thực hiện toàn bộ hoặc một phần chức năng của doanh nghiệp kể cả chức năng đại diện theo uỷ quyền. Ngành, nghề kinh doanh của chi nhánh phải phù hợp với ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp.

   Tại điểm 1 và điểm 2.2, Mục I, Phần H Thông tư số 130/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính quy định: Các ưu đãi về thuế TNDN chỉ áp dụng đối với doanh nghiệp thực hiện chế độ kế toán, hoá đơn, chứng từ theo quy định và đăng ký, nộp thuế TNDN theo kê khai.

   Về nguyên tắc áp dụng ưu đãi thuế TNDN, doanh nghiệp thành lập mới từ dự án đầu tư được hưởng ưu đãi thuế TNDN là doanh nghiệp đăng ký kinh doanh doanh lần đầu,...

   Tại Mục 6, Phần I, Thông tư 130/2008/TT-BTC quy định: Doanh nghiệp đang hoạt động từ năm 2009 có dự án đầu tư xây dựng dây chuyền sản xuất mới, mở rộng quy mô, đổi mới công nghệ, cải thiện môi trường sinh thái, nâng cao năng lực sản xuất thì phần thu nhập từ dự án đầu tư này sẽ không được hưởng ưu đãi thuế TNDN. Các dự án đầu tư trước năm 2009 đang được hưởng ưu đãi thuế TNDN (theo diện ưu đãi đầu tư mở rộng) thì tiếp tục được hưởng ưu đãi cho thời gian còn lại và phần thu nhập tăng thêm của các dự án đầu tư mở rộng đang áp dụng thuế suất 28% được chuyển sang áp dụng thuế suất 25% .

   Căn cứ hướng dẫn nêu trên, trường hợp Công ty TNHH De Heus Bình Dương tiến hành thành lập Chi nhánh Công ty TNHH De Heus Vĩnh Long, mã số thuế: 3701091716-005 là đơn vị trực thuộc, hạch toán phụ thuộc, để thực hiện dự án đầu tư tại Khu công nghiệp ở tỉnh Vĩnh Long.

   Vì vậy, Chi nhánh không thuộc diện ưu đãi như cơ sở thành lập mới, mà việc thực hiện dự án này là đầu tư mở rộng. Tuy nhiên, đến năm 2009, đầu tư mở rộng không còn được ưu đãi thuế TNDN.


  Nguồn:

  Cổng Thông tin điện tử Chính phủ
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn