Chi phí khấu hao của TSCĐ trong thời gian chưa sử dụng được hạch toán như thế nào?

Ngày hỏi:30/12/2014
Đơn vị XDCB mua TSCĐ chưa sử dụng ngay vào sản xuất kinh doanh (vì chưa có công trình) theo Khoản 1 Điều 9 Thông tư 45/2013/TT-BTC ngày 25/4/2013 thì “ tất cả các TSCĐ hiện có của doanh nghiệp đều phải trích khấu hao”.Vậy chi phí khấu hao của TSCĐ này trong thời gian chưa sử dụng được hạch toán như thế nào?

  Nội dung này được Cục Thuế tỉnh Thái Nguyên tư vấn như sau:

  • Theo quy định tại Điều 9, Thông tư 45/2013/TT-BTC hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định quy định:

   “Điều 9. Nguyên tắc trích khấu hao TSCĐ:

   1. Tất cả TSCĐ hiện có của doanh nghiệp đều phải trích khấu hao, trừ những TSCĐ sau đây:

   2.Các khoản chi phí khấu hao tài sản cố định được tính vào chi phí hợp lý khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp thực hiện theo quy định tại các văn bản pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp…

   9.Việc trích hoặc thôi trích khấu hao TSCĐ được thực hiện bắt đầu từ ngày (theo số ngày của tháng) mà TSCĐ tăng hoặc giảm. Doanh nghiệp thực hiện hạch toán tăng, giảm TSCĐ theo quy định hiện hành về chế độ kế toán doanh nghiệp...”

   Tại Điểm 2.2, Khoản 2, Điều 6 Thông tư 78/2014/TT-BTC hướng dẫn thi hành Nghị định số 218/2013/NĐ-CP ngày 26/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp quy định các khoản chi không được trừ khi tính thuế TNDN.

   “2.2. Chi khấu hao tài sản cố định thuộc một trong các trường hợp sau:

   a) Chi khấu hao đối với tài sản cố định không sử dụng cho hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ.”

   Căn cứ vào quy định nêu trên, trường hợp tài sản cố định mới mua không đưa vào sử dụng thì công ty thực hiện trích khấu hao TSCĐ theo quy định tại thông tư 45/2013/TT-BTC.

   Chi phi khấu hao TSCĐ chưa sử dụng cho sản xuất kinh doanh hàng hoá dịch vụ của doanh nghiệp thì không được tính vào chi phí được trừ để xác định thuế TNDN khi Quyết toán thuế TNDN.


  Nguồn:

  Trang thông tin Cục thuế Thái Nguyên
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn