Chủ sở hữu công ty là cá nhân có các quyền nào?

Ngày hỏi:17/04/2019

Chủ sở hữu công ty là cá nhân có các quyền được quy định như thế nào? Văn bản pháp luật nào quy định về vấn đề này. Mong nhận phản hồi. 

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Chủ sở hữu công ty là cá nhân có các quyền nào?
   (ảnh minh họa)
  • Chủ sở hữu công ty là cá nhân có các quyền được quy định tại Khoản 1 Điều 75 Luật doanh nghiệp 2014, cụ thể như sau:

   - Quyết định nội dung Điều lệ công ty, sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty;

   - Quyết định chiến lược phát triển và kế hoạch kinh doanh hằng năm của công ty;

   - Quyết định cơ cấu tổ chức quản lý công ty, bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm người quản lý công ty;

   - Quyết định dự án đầu tư phát triển;

   - Quyết định các giải pháp phát triển thị trường, tiếp thị và công nghệ;

   - Thông qua hợp đồng vay, cho vay và các hợp đồng khác do Điều lệ công ty quy định có giá trị bằng hoặc lớn hơn 50% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty hoặc một tỷ lệ hoặc giá trị khác nhỏ hơn quy định tại Điều lệ công ty;

   - Quyết định bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 50% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty hoặc một tỷ lệ hoặc giá trị khác nhỏ hơn quy định tại Điều lệ công ty;

   - Quyết định tăng vốn điều lệ của công ty; chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ vốn điều lệ của công ty cho tổ chức, cá nhân khác;

   - Quyết định thành lập công ty con, góp vốn vào công ty khác;

   - Tổ chức giám sát và đánh giá hoạt động kinh doanh của công ty;

   - Quyết định việc sử dụng lợi nhuận sau khi đã hoàn thành nghĩa vụ thuế và các nghĩa vụ tài chính khác của công ty;

   - Quyết định tổ chức lại, giải thể và yêu cầu phá sản công ty;

   - Thu hồi toàn bộ giá trị tài sản của công ty sau khi công ty hoàn thành giải thể hoặc phá sản;

   - Quyền khác theo quy định của Luật này và Điều lệ công ty.

   Ban biên tập phản hồi thông tin đến bạn.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn