Chủ tịch HĐQT công ty Cổ phần có được kí hợp đồng không?

Ngày hỏi:21/03/2016

Xin chào luật sư! Hiện tôi đang làm kinh doanh cho một công ty TNHH và muốn ký hợp đồng hợp tác với một đối tác là Công ty Cổ phần. Vậy xin hỏi luật sư Chủ tịch HĐQT công ty Cổ phần có được kí hợp đồng không?

  • Căn cứ vào thông tin được cung cấp và đối chiếu các qui định pháp luật hiện hành theo Luật Doanh nghiệp 2014 qui định:

   Điều 95. Cơ cấu tổ chức quản lý công ty cổ phần

   Công ty cổ phần có Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị và Giám đốc hoặc Tổng giám đốc; đối với công ty cổ phần có trên mười một cổ đông là cá nhân hoặc có cổ đông là tổ chức sở hữu trên 50% tổng số cổ phần của công ty phải có Ban kiểm soát.

   Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc Giám đốc hoặc Tổng giám đốc là người đại diện theo pháp luật của công ty được quy định tại Điều lệ công ty. Người đại diện theo pháp luật của công ty phải thường trú ở Việt Nam; trường hợp vắng mặt trên ba mươi ngày ở Việt Nam thì phải uỷ quyền bằng văn bản cho người khác theo quy định tại Điều lệ công ty để thực hiện các quyền và nhiệm vụ của người đại diện theo pháp luật của công ty.

   Điều 111. Chủ tịch Hội đồng quản trị

   1. Đại hội đồng cổ đông hoặc Hội đồng quản trị bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị theo quy định tại Điều lệ công ty. Trường hợp Hội đồng quản trị bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị thì Chủ tịch được bầu trong số thành viên Hội đồng quản trị. Chủ tịch Hội đồng quản trị có thể kiêm Giám đốc hoặc Tổng giám đốc công ty nếu Điều lệ công ty không có quy định khác.

   2. Chủ tịch Hội đồng quản trị có các quyền và nhiệm vụ sau đây:

   a) Lập chương trình, kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị;

   b) Chuẩn bị hoặc tổ chức việc chuẩn bị chương trình, nội dung, tài liệu phục vụ cuộc họp; triệu tập và chủ toạ cuộc họp Hội đồng quản trị;

   c) Tổ chức việc thông qua quyết định của Hội đồng quản trị;

   d) Giám sát quá trình tổ chức thực hiện các quyết định của Hội đồng quản trị;

   đ) Chủ tọa họp Đại hội đồng cổ đông;

   e) Các quyền và nhiệm vụ khác theo quy định của Luật này và Điều lệ công ty

   Như vậy, căn cứ vào qui định nói trên thì việc Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần chỉ được kí kết hợp đồng với các đối tác khi Chủ tịch HĐQT là người đại diện theo pháp luật của công ty hoặc người được người đại diện theo pháp luật ủy quyền. Người đại diện theo pháp luật của công ty là do Điều lệ công ty quyết định, có thể là Chủ tịch Hội đồng quản trị, Giám Đốc hoặc Tổng giám đốc. Trường hợp nếu không tuân thủ theo đúng qui định nói trên thì việc Chủ tịch HĐQT ký Hợp đồng với các đối tác là không đúng thẩm quyền và sẽ bị xử lý hậu quả của giao dịch dân sự do người không có quyền đại diện xác lập, thực hiện theo Điều 145 Bộ luật dân sự.


  Nguồn:

  Gia đình Việt Nam Online
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn