Chủ tịch HĐTV có được bãi nhiệm giám đốc chi nhánh không?

Ngày hỏi:25/10/2018

Công ty em là Công ty TNHH gồm 2 thành viên, có thành lập 1 chi nhánh hoạt động độc lập, giám đốc chi nhánh là 1 thành viên trong Hội đồng thành viên. Hiện giờ công ty muốn bãi chức giám đốc của chi nhánh. Vậy công ty cần làm những thủ tục gì? Chủ tịch HĐTV có được quyền ký quyết định bãi nhiệm giám đốc chi nhánh hay không?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Điểm đ Khoản 2 Điều 56 Luật Doanh nghiệp 2014 quy định Hội đồng thành viên có các quyền Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch Hội đồng thành viên; quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm, ký và chấm dứt hợp đồng đối với Giám đốc hoặc Tổng giám đốc, Kế toán trưởng và người quản lý khác quy định tại Điều lệ công ty;

   Điều 60 Luật Doanh nghiệp 2014 quy định:

   1. Hội đồng thành viên thông qua các nghị quyết thuộc thẩm quyền bằng biểu quyết tại cuộc họp, lấy ý kiến bằng văn bản hoặc hình thức khác do Điều lệ công ty quy định.

   2. Trường hợp Điều lệ công ty không có quy định khác thì quyết định về các vấn đề sau đây phải được thông qua bằng biểu quyết tại cuộc họp Hội đồng thành viên:

   a) Sửa đổi, bổ sung nội dung của Điều lệ công ty quy định tại Điều 25 của Luật này;

   b) Quyết định phương hướng phát triển công ty;

   c) Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch Hội đồng thành viên; bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm Giám đốc hoặc Tổng giám đốc;

   d) Thông qua báo cáo tài chính hằng năm;

   đ) Tổ chức lại hoặc giải thể công ty.

   3. Trường hợp Điều lệ công ty không có quy định khác, nghị quyết của Hội đồng thành viên được thông qua tại cuộc họp trong các trường hợp sau đây:

   a) Được số phiếu đại diện ít nhất 65% tổng số vốn góp của các thành viên dự họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại điểm b khoản này;

   b) Được số phiếu đại diện ít nhất 75% tổng số vốn góp của các thành viên dự họp tán thành đối với quyết định bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 50% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty hoặc một tỷ lệ hoặc giá trị khác nhỏ hơn quy định tại Điều lệ công ty; sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty; tổ chức lại, giải thể công ty.

   ...

   Theo đó, trong trường hợp Điều lệ Công ty không có quy định khác thì quyết định bãi nhiệm Giám đốc hoặc Tổng giám đốc phải được thông qua bằng hình thức biểu quyết tại cuộc họp Hội đồng thành viên. Quyết định của Hội đồng thành viên về việc bãi nhiệm Giám đốc được thông qua tại cuộc họp khi được số phiếu đại diện ít nhất 65% tổng số vốn góp của các thành viên dự họp chấp thuận. Chủ tịch hội đồng thành viên sẽ là người thay mặt Hội đồng thành viên ký các nghị quyết của Hội đồng thành viên.

   Các tài liệu cần thiết cho việc bãi nhiệm Giám đốc/Tổng giám đốc bao gồm:

   1. Biên bản họp Hội đồng thành viên về việc bãi nhiệm Giám đốc/Tổng giám đốc.

   2. Quyết định của Hội đồng thành viên về việc bãi nhiệm Giám đốc/Tổng giám đốc.

   3. Các tài liệu liên quan khác.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn