Chủ tịch Hội đồng thành viên vắng mặt thì phải xử lý như thế nào?

Ngày hỏi:27/11/2018

Tôi là Chủ tịch Hội đồng thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên. Nhưng hiện tại, tôi sẽ phải ra nước ngoài chữa bệnh một thời gian nên không thể thực hiện các quyền và nghĩa vụ của Chủ tịch Hội đồng thành viên. Vậy tôi có được ủy quyền cho một thành viên thực hiện các quyền và nghĩa vụ của Chủ tịch Hội đồng thành viên thay tôi hay không?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Chủ tịch Hội đồng thành viên vắng mặt thì phải xử lý như thế nào?
   (ảnh minh họa)
  • Theo quy định của pháp luật hiện hành thì Hội đồng thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên gồm tất cả các thành viên công ty. Trong đó, có một Chủ tịch Hội đồng thành viên và các thành viên khác.

   Theo quy định tại Điều 57 Luật Doanh nghiệp 2014 thì Chủ tịch Hội đồng thành viên có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. Chủ tịch Hội đồng thành viên có các quyền và nghĩa vụ sau đây:

   - Chuẩn bị chương trình, kế hoạch hoạt động của Hội đồng thành viên;

   - Chuẩn bị chương trình, nội dung, tài liệu họp Hội đồng thành viên hoặc để lấy ý kiến các thành viên;

   - Triệu tập và chủ trì cuộc họp Hội đồng thành viên hoặc tổ chức việc lấy ý kiến các thành viên;

   - Giám sát hoặc tổ chức giám sát việc thực hiện các nghị quyết của Hội đồng thành viên;

   - Thay mặt Hội đồng thành viên ký các nghị quyết của Hội đồng thành viên;

   - Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Luật này và Điều lệ công ty.

   Theo quy định tại Khoản 4 Điều 57 Luật Doanh nghiệp 2014 thì trường hợp Chủ tịch Hội đồng thành viên vắng mặt không thể thực hiện các quyền và nghĩa vụ của mình được trích dẫn trên đây thì giải quyết theo một trong các trường hợp sau đây:

   Trường hợp thứ nhất: Chủ tịch Hội đồng thành viên ủy quyền bằng văn bản cho một thành viên thực hiện các quyền và nghĩa vụ của Chủ tịch Hội đồng thành viên theo nguyên tắc quy định tại Điều lệ công ty.

   Trường hợp thứ hai: Trường hợp không có thành viên được Chủ tịch Hội đồng thành viên ủy quyền (theo trường hợp thứ nhất) thì một trong số các thành viên Hội đồng thành viên triệu tập họp các thành viên còn lại bầu một người trong số các thành viên tạm thời thực hiện quyền và nghĩa vụ của Chủ tịch Hội đồng thành viên theo nguyên tắc đa số quá bán (quá 1/2).

   Như vậy: Đối với trường hợp mà bạn cung cấp cho chúng tôi thì bạn là Chủ tịch Hội đồng thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, nếu ra nước ngoài không thể trực tiếp thực hiện các quyền và nghĩa vụ của mình thì được ủy quyền bằng văn bản cho một thành viên thực hiện các quyền và nghĩa vụ của Chủ tịch Hội đồng thành viên theo nguyên tắc quy định tại Điều lệ công ty (Nếu bạn không có văn bản ủy quyền thì công ty thực hiện theo trường hợp thứ hai).

   Trên đây là quan điểm tư vấn của chúng tôi đối với vấn đề mà bạn đang thắc mắc.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn