Chức năng của Tổng Giám đốc VIETTEL được quy định như thế nào?

Ngày hỏi:11/07/2017

Chức năng của Tổng Giám đốc VIETTEL được quy định như thế nào? Chào các anh/chị trong Ban biên tập Thư Ký Luật. Em tên là Lan Ngọc, em đang là sinh viên năm cuối tại Học viện công nghệ bưu chính viễn thông TPHCM. Để hoàn thành bài báo cáo của mình, em có thắc mắc muốn nhờ Ban biên tập giải đáp giúp em, cụ thể là chức năng của Tổng Giám đốc VIETTEL được quy định như thế nào? Văn bản pháp luật nào quy định vấn đề này? Em mong Ban biên tập có thể tư vấn giúp em. Em xin chân thành cảm ơn Ban biên tập Thư Ký Luật. (0908***)

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Chức năng của Tổng Giám đốc VIETTEL được quy định tại Điều 39 Nghị định 101/2014/NĐ-CP về Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tập đoàn Viễn thông Quân đội như sau:

   - Tổng Giám đốc là đại diện chủ sở hữu trực tiếp tại VIETTEL, thực hiện các quyền và nghĩa vụ của chủ sở hữu nhà nước tại VIETTEL và đối với các công ty con do VIETTEL nắm giữ 100% vốn điều lệ và đối với phần vốn góp của VIETTEL tại các doanh nghiệp khác.

   - Tổng Giám đốc là người đại diện theo pháp luật của VIETTEL; có quyền nhân danh VIETTEL quyết định mọi vấn đề liên quan đến việc xác định, và thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ và quyền lợi của VIETTEL trong phạm vi thẩm quyền của mình được quy định tại Điều lệ này.

   - Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm trước Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và trước pháp luật về việc thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao theo quy định của pháp luật và Điều lệ này.

   Liên quan đến nội dung trên, Ban biên tập thông tin thêm đến bạn những quy định khác về Tổng giám đốc của doanh nghiệp nhà nước tại Điều 99 Luật Doanh nghiệp 2014 như sau:

   1. Giám đốc hoặc Tổng giám đốc công ty do Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty bổ nhiệm hoặc thuê theo phương án nhân sự đã được cơ quan đại diện chủ sở hữu chấp thuận. Công ty có một hoặc một số Phó Tổng giám đốc hoặc Phó Giám đốc. Số lượng, thẩm quyền bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc hoặc Phó Giám đốc quy định tại Điều lệ công ty. Quyền và nghĩa vụ của Phó Giám đốc hoặc Phó Tổng giám đốc quy định tại Điều lệ công ty hoặc hợp đồng lao động.

   2. Giám đốc hoặc Tổng giám đốc có nhiệm vụ điều hành các hoạt động hằng ngày của công ty và có các quyền và nghĩa vụ sau đây:

   a) Tổ chức thực hiện và đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch, phương án kinh doanh, kế hoạch đầu tư của công ty;

   b) Tổ chức thực hiện và đánh giá kết quả thực hiện các nghị quyết của Hội đồng thành viên, Chủ tịch công ty và của cơ quan đại diện chủ sở hữu công ty;

   c) Quyết định các công việc hằng ngày của công ty;

   d) Ban hành quy chế quản lý nội bộ của công ty đã được Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty chấp thuận;

   đ) Ký hợp đồng, thỏa thuận nhân danh công ty, trừ trường hợp thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty;

   e) Bổ nhiệm, thuê, miễn nhiệm, cách chức, chấm dứt hợp đồng đối với các chức danh quản lý trong công ty, trừ các chức danh thuộc thẩm quyền của Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty;

   g) Tuyển dụng lao động;

   h) Lập và trình Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty báo cáo định kỳ hằng quý, hằng năm về kết quả thực hiện mục tiêu kế hoạch kinh doanh và báo cáo tài chính hằng năm;

   i) Kiến nghị phương án tổ chức lại công ty, khi xét thấy cần thiết;

   k) Kiến nghị phân bổ và sử dụng lợi nhuận sau thuế và các nghĩa vụ tài chính khác của công ty;

   l) Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

   Trên đây là nội dung quy định về chức năng của Tổng Giám đốc VIETTEL. Để hiểu rõ hơn về vấn đề này bạn nên tham khảo thêm tại Nghị định 101/2014/NĐ-CP.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn