Có bắt buộc công ty cổ phần phải đảm bảo ít nhất 20% số thành viên HĐQT độc lập?

Ngày hỏi:08/03/2019
Mình có thắc mắc có thể tư vấn giải đáp giúp mình không: công ty cổ phần hoạt động theo mô hình quản lý trực tiếp, yêu cầu có thành viên độc lập HĐQT và thành viên độc lập HĐQT phải đảm bảo ít nhất 20% số thành viên HĐQT nhưng nếu không đảm bảo đủ 20% này có ảnh hưởng gì không?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Khoản 1b Điều 134 Luật Doanh nghiệp 2014 quy định:

   Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị và Giám đốc hoặc Tổng giám đốc. Trường hợp này ít nhất 20% số thành viên Hội đồng quản trị phải là thành viên độc lập và có Ban kiểm toán nội bộ trực thuộc Hội đồng quản trị. Các thành viên độc lập thực hiện chức năng giám sát và tổ chức thực hiện kiểm soát đối với việc quản lý điều hành công ty.

   Tại Khoản 3 Điều 156 Luật Doanh nghiệp 2014 cũng có quy định:

   Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông để bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị trong trường hợp sau đây:

   a) Số thành viên Hội đồng quản trị bị giảm quá một phần ba so với số quy định tại Điều lệ công ty. Trường hợp này, Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông trong thời hạn 60 ngày, kể từ ngày số thành viên bị giảm quá một phần ba;

   b) Số lượng thành viên độc lập Hội đồng quản trị giảm xuống, không bảo đảm tỷ lệ theo quy định tại khoản 1 Điều 134 của Luật này.

   Trường hợp khác, tại cuộc họp gần nhất, Đại hội đồng cổ đông bầu thành viên mới thay thế thành viên Hội đồng quản trị đã bị miễn nhiệm, bãi nhiệm.

   Như vậy, theo quy định trên thì đối với mô hình quản lý trực tiếp, công ty cổ phần phải có ít nhất 20% số thành viên Hội đồng quản trị phải là thành viên độc lập. Do đó, khi không đủ số lượng công ty buộc phải triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông để bầu bổ sung thành viên.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn