Cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi biểu quyết của công ty cổ phần có các quyền gì?

Ngày hỏi:17/10/2018

Chào Ban biên tập, tôi đang tìm hiểu quy định của pháp luật về công ty cổ phần, tôi có thắc mắc sau mong sớm nhận phản hồi từ Ban biên tập, cụ thể: Tôi được biết cổ phần ưu đãi biểu quyết là cổ phần có số phiếu biểu quyết nhiều hơn so với cổ phần phổ thông. Vậy Ban biên tập cho tôi hỏi: Cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi biểu quyết trong công ty cổ phần có các quyền gì?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi biểu quyết trong công ty cố phần có các quyền quy định tại Khoản 2 Điều 116 Luật Doanh nghiệp 2014 như sau:

   - Biểu quyết về các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông với số phiếu biểu quyết theo quy định.

   - Các quyền khác như cổ đông phổ thông như:

   + Tham dự và phát biểu trong các Đại hội đồng cổ đông và thực hiện quyền biểu quyết trực tiếp hoặc thông qua đại diện theo ủy quyền hoặc theo hình thức khác do pháp luật, Điều lệ công ty quy định. Mỗi cổ phần phổ thông có một phiếu biểu quyết;

   + Nhận cổ tức với mức theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông;

   + Ưu tiên mua cổ phần mới chào bán tương ứng với tỷ lệ cổ phần phổ thông của từng cổ đông trong công ty;

   + Tự do chuyển nhượng cổ phần của mình cho người khác, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 119 và khoản 1 Điều 126 của Luật này;

   + Xem xét, tra cứu và trích lục các thông tin trong Danh sách cổ đông có quyền biểu quyết và yêu cầu sửa đổi các thông tin không chính xác;

   + Xem xét, tra cứu, trích lục hoặc sao chụp Điều lệ công ty, biên bản họp Đại hội đồng cổ đông và các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông;

   + Khi công ty giải thể hoặc phá sản, được nhận một phần tài sản còn lại tương ứng với tỷ lệ sở hữu cổ phần tại công ty;

   Bên cạnh đó, Luật quy định cũng quy định cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi biểu quyết không được chuyển nhượng cổ phần đó cho người khác.

   Ban biên tập phản hồi thông tin đến bạn.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn