Cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi biểu quyết và cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi cổ tức có quyền giữ các chức danh quản lý trong công ty cổ phần không?

Ngày hỏi:17/11/2018

Cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi biểu quyết và cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi cổ tức có quyền giữ các chức danh quản lý trong công ty cổ phần không? Đây là nội dung thắc mắc Ban biên tập nhận được từ email chinh***@gmail.com

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Điều 116 và Điều 117 Luật Doanh nghiệp 2014 quy định:

   Điều 116. Cổ phần ưu đãi biểu quyết và quyền của cổ đông ưu đãi biểu quyết

   1. Cổ phần ưu đãi biểu quyết là cổ phần có số phiếu biểu quyết nhiều hơn so với cổ phần phổ thông. Số phiếu biểu quyết của một cổ phần ưu đãi biểu quyết do Điều lệ công ty quy định.

   2. Cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi biểu quyết có các quyền sau đây:

   a) Biểu quyết về các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông với số phiếu biểu quyết theo quy định tại khoản 1 Điều này;

   b) Các quyền khác như cổ đông phổ thông, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều này.

   3. Cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi biểu quyết không được chuyển nhượng cổ phần đó cho người khác.

   Điều 117. Cổ phần ưu đãi cổ tức và quyền của cổ đông ưu đãi cổ tức

   1. Cổ phần ưu đãi cổ tức là cổ phần được trả cổ tức với mức cao hơn so với mức cổ tức của cổ phần phổ thông hoặc mức ổn định hằng năm. Cổ tức được chia hằng năm gồm cổ tức cố định và cổ tức thưởng. Cổ tức cố định không phụ thuộc vào kết quả kinh doanh của công ty. Mức cổ tức cố định cụ thể và phương thức xác định cổ tức thưởng được ghi trên cổ phiếu của cổ phần ưu đãi cổ tức.

   2. Cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi cổ tức có các quyền sau đây:

   a) Nhận cổ tức theo quy định tại khoản 1 Điều này;

   b) Nhận phần tài sản còn lại tương ứng với tỷ lệ sở hữu cổ phần tại công ty, sau khi công ty đã thanh toán hết các khoản nợ, cổ phần ưu đãi hoàn lại khi công ty giải thể hoặc phá sản;

   c) Các quyền khác như cổ đông phổ thông, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều này.

   3. Cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi cổ tức không có quyền biểu quyết, dự họp Đại hội đồng cổ đông, đề cử người vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

   Căn cứ theo các quy định nêu trên thì pháp luật không cấm cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi biểu quyết và cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi cổ tức có quyền giữ các chức danh quản lý trong công ty cổ phần. Tuy nhiên, theo quy định tại Khoản 3 Điều 117 thì "Cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi cổ tức không có quyền biểu quyết, dự họp Đại hội đồng cổ đông, đề cử người vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát" nên nếu muốn giữ các chức danh trong hội đồng quản trị thì cổ đông đó phải được các cổ đông sở hữu cổ phần loại khác đề cử hoặc biểu quyết thông qua. Đồng thời, không thuộc các đối tượng quy định tại Khoản 2 Điều 18 Luật Doanh nghiệp 2014.

   Ban biên tập thông tin đến bạn!

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn