Cổ đông ưu đãi cổ tức có các quyền gì?

Ngày hỏi:17/10/2018

Chào Ban biên tập, tôi là Nguyến Tú Phương, hiện tôi đang tìm hiểu quy định của pháp luật về các cổ đông của công ty cổ phần. Tôi có thắc mắc sau mong sớm nhận phản hồi từ Ban biên tập, cụ thể: Cổ đông ưu đãi cổ tức của công ty cổ phần có các quyền gì?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Cổ đông ưu đãi cổ tức có các quyền gì?
   (ảnh minh họa)
  • Cổ đông ưu đãi cổ tức của công ty cố phần có các quyền quy định tại Khoản 2 Điều 117 Luật Doanh nghiệp 2014 như sau:

   - Nhận cổ tức theo quy định.

   - Nhận phần tài sản còn lại tương ứng với tỷ lệ sở hữu cổ phần tại công ty, sau khi công ty đã thanh toán hết các khoản nợ, cổ phần ưu đãi hoàn lại khi công ty giải thể hoặc phá sản;

   - Các quyền khác như cổ đông phổ thông như:

   + Tham dự và phát biểu trong các Đại hội đồng cổ đông và thực hiện quyền biểu quyết trực tiếp hoặc thông qua đại diện theo ủy quyền hoặc theo hình thức khác do pháp luật, Điều lệ công ty quy định. Mỗi cổ phần phổ thông có một phiếu biểu quyết;

   + Nhận cổ tức với mức theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông;

   + Ưu tiên mua cổ phần mới chào bán tương ứng với tỷ lệ cổ phần phổ thông của từng cổ đông trong công ty;

   + Tự do chuyển nhượng cổ phần của mình cho người khác, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 119 và khoản 1 Điều 126 của Luật này;

   + Xem xét, tra cứu và trích lục các thông tin trong Danh sách cổ đông có quyền biểu quyết và yêu cầu sửa đổi các thông tin không chính xác;

   + Xem xét, tra cứu, trích lục hoặc sao chụp Điều lệ công ty, biên bản họp Đại hội đồng cổ đông và các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông;

   + Khi công ty giải thể hoặc phá sản, được nhận một phần tài sản còn lại tương ứng với tỷ lệ sở hữu cổ phần tại công ty;

   Bên cạnh đó, Luật quy định cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi cổ tức không có quyền biểu quyết, dự họp Đại hội đồng cổ đông, đề cử người vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

   Ban biên tập phản hồi thông tin đến bạn.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn