Có được cấp mới Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp khi thay đổi tên công ty hay không?

Ngày hỏi:01/11/2018

Công ty tôi là công ty cổ phần. Vì tên công ty hiện tại không phong thủy và không thể khuyeechs trương hoạt động kinh doanh của công ty nên công ty muốn thay đổi tên của công ty. Vậy công ty tôi có phải đăng ký thay đổi thông tin trên Giấy chứng nhận với Phong đăng ký kinh doanh không? Và công ty có được cấp mới Giấy chứng nhận mới hay không hay không?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo quy định tại Khoản 1 Điều 31 Luật Doanh nghiệp 2014 thì doanh nghiệp phải đăng ký với Cơ quan đăng ký kinh doanh khi thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, bao gồm các nội dung sau đây:

   - Tên doanh nghiệp và mã số doanh nghiệp.

   - Địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp.

   - Họ, tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp đối với công ty trách nhiệm hữu hạn và công ty cổ phần; của các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh; của chủ doanh nghiệp đối với doanh nghiệp tư nhân; họ, tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của thành viên là cá nhân; tên, mã số doanh nghiệp và địa chỉ trụ sở chính của thành viên là tổ chức đối với công ty trách nhiệm hữu hạn.

   - Vốn điều lệ.

   Như vậy: Đối với trường hợp công ty của bạn có thay đổi thông tin về tên của công ty đã đăng ký và được cấp Giấy chứng nhận với Phong đăng ký kinh doanh. Do đó, công ty có trách nhiệm đăng ký/thông báo về việc thay đổi tên của công ty trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp cho công ty.

   Theo quy định tại Khoản 2 Điều 31 Luật Doanh nghiệp 2014 thì trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày có thay đổi tên của công ty, thì người đại diện theo pháp luật của công ty chịu trách nhiệm đăng ký/thông báo thay đổi nội dung về tên của công ty trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

   Nội dung thống báo thay đổi thực hiện theo quy định tại Điều 41 Nghị định 78/2015/NĐ-Cp, bao gồm:

   - Tên hiện tại, mã số doanh nghiệp, mã số thuế hoặc số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (trường hợp doanh nghiệp chưa có mã số doanh nghiệp, mã số thuế);

   - Tên dự kiến thay đổi;

   - Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.

   Kèm theo Thông báo phải có Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần và của các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh; Quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên. Quyết định, biên bản họp phải ghi rõ những nội dung được sửa đổi trong Điều lệ công ty.

   Cơ quan đăng ký kinh doanh có trách nhiệm xem xét tính hợp lệ của hồ sơ và cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mới trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ đăng ký/thông báo thay đổi tên của công ty.

   Trường hợp từ chối thì Cơ quan đăng ký kinh doanh có trách nhiệm sẽ thông báo bằng văn bản cho công ty biết. Thông báo sẽ nêu rõ lý do; các yêu cầu sửa đổi, bổ sung (nếu có) đề công ty biết mà thực hiện.

   Trên đây là quan điểm tư vấn của chúng tôi đối với vấn đề mà bạn đang thắc mắc.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn