Có được kiến nghị bổ sung nội dung chương trình họp của Hội đồng thành viên hay không?

Ngày hỏi:29/11/2018

Công ty tôi sắp tới sẽ triệu tập cuộc họp Hội đồng thành viên của công ty (công ty TNHH hai thành viên trở lên nên mới có Hội đồng thành viên), Chủ tịch Hội đồng thành viên đã chuẩn bị chương trình, nội dung của cuộc họp. Nhưng tôi thấy cần phải bổ sung một số nội dung họp khác. Vậy với tư cách là thành viên công ty, thành viên của Hội đồng thành viên công ty, tôi có được quyền kiến nghị bổ sung nội dung chương trình họp hay không?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo quy định của pháp luật hiện hành thì công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên có Hội đồng thành viên, Chủ tịch Hội đồng thành viên, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc. Công ty trách nhiệm hữu hạn có từ 11 thành viên trở lên phải thành lập Ban kiểm soát; trường hợp có ít hơn 11 thành viên, có thể thành lập Ban kiểm soát phù hợp với yêu cầu quản trị công ty.

   Trong đó, Hội đồng thành viên gồm tất cả các thành viên công ty, là cơ quan quyết định cao nhất của công ty. Điều lệ công ty quy định định kỳ họp Hội đồng thành viên, nhưng ít nhất mỗi năm phải họp một lần.

   Việc triệu tập, chương trình, nội dung tài liệu của cuộc họp Hội đồng thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên được thực hiện theo quy định tại Điều 58 Luật Doanh nghiệp 2014.

   Trong đó, Tại Khoản 1 Điều 58 Luật Doanh nghiệp 2014 quy định:

   "Điều 58. Triệu tập họp Hội đồng thành viên

   1. Hội đồng thành viên được triệu tập họp theo yêu cầu của Chủ tịch Hội đồng thành viên hoặc theo yêu cầu của thành viên hoặc nhóm thành viên quy định tại khoản 8 và khoản 9 Điều 50 của Luật này. Cuộc họp của Hội đồng thành viên phải được tổ chức tại trụ sở chính của công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác.

   Chủ tịch Hội đồng thành viên chuẩn bị chương trình, nội dung tài liệu và triệu tập họp Hội đồng thành viên. Thành viên có quyền kiến nghị bổ sung nội dung chương trình họp bằng văn bản. Kiến nghị phải có các nội dung chủ yếu sau đây:

   a) Họ, tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác đối với thành viên là cá nhân; tên, mã số doanh nghiệp hoặc số quyết định thành lập, địa chỉ trụ sở chính đối với thành viên là tổ chức; họ, tên, chữ ký của thành viên hoặc người đại diện theo ủy quyền;

   b) Tỷ lệ phần vốn góp, số và ngày cấp giấy chứng nhận phần vốn góp;

   c) Nội dung kiến nghị đưa vào chương trình họp;

   d) Lý do kiến nghị.

   Chủ tịch Hội đồng thành viên phải chấp thuận kiến nghị và bổ sung chương trình họp Hội đồng thành viên nếu kiến nghị có đủ nội dung theo quy định được gửi đến trụ sở chính của công ty chậm nhất 01 ngày làm việc trước ngày họp Hội đồng thành viên; trường hợp kiến nghị được trình ngay trước khi họp thì kiến nghị được chấp thuận nếu đa số các thành viên dự họp tán thành."

   Như vậy: Căn cứ quy định được trích dẫn trên đây thì thành viên Hội đồng thành viên có quyền kiến nghị bổ sung nội dung chương trình họp của Hội đồng thành viên. Lưu ý, việc kiến nghị bổ sung nội dung chương trình họp của Chủ tịch Hội đồng thành viên phải được thể hiện bằng văn bản gửi đến Chủ tịch Hội đồng thành viên.

   Do đó: Đối với trường hợp công ty bạn tổ chức triệu tập cuộc họp Hội đồng thành viên, Chủ tịch Hội đồng thành viên đã chuẩn bị chương trình, nội dung của cuộc họp. Nhưng bạn thấy cần phải bổ sung một số nội dung họp khác, thì với tư cách là thành viên của Hội đồng thành viên, bạn có thể kiến nghị bổ sung nội dung chương trình họp bằng văn bản gửi đến Chủ tịch Hội đồng thành viên. Lưu ý, kiến nghị phải có các nội dung chủ yếu được quy định tại Khoản 1 Điều 58 Luật Doanh nghiệp 2014.

   Trên đây là quan điểm tư vấn của chúng tôi đối với vấn đề mà bạn đang thắc mắc.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn