Có được tiến hành họp Hội đồng thành viên hay không?

Ngày hỏi:29/11/2018

Xin chào Ban Tư vấn, tôi là Nguyễn Hồng Anh. Công ty tôi sắp tới sẽ tiến hành tổ chức cuộc họp Hội đồng thành viên, giấy mời đã được gửi đến cho tất cả các thành viên của công ty (đồng thời là thành viên của Hội đồng thành viên), nhưng phản hồi đến dự họp đến nay chưa đến 65%. Vậy trường hợp đến buổi họp Hội đồng thành viên mà số thành viên dự họp không đáp ứng đủ điều kiện chiếm 65% vốn điều lệ của công ty thì công ty có được tiến hành họp Hội đồng thành viên hay không? Nếu không thì phải xử lý như thế nào?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo quy định của pháp luật hiện hành thì công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên có Hội đồng thành viên, Chủ tịch Hội đồng thành viên, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc. Công ty trách nhiệm hữu hạn có từ 11 thành viên trở lên phải thành lập Ban kiểm soát; trường hợp có ít hơn 11 thành viên, có thể thành lập Ban kiểm soát phù hợp với yêu cầu quản trị công ty.

   Trong đó, Hội đồng thành viên gồm tất cả các thành viên công ty, là cơ quan quyết định cao nhất của công ty. Điều lệ công ty quy định định kỳ họp Hội đồng thành viên, nhưng ít nhất mỗi năm phải họp một lần.

   Điều kiện, thể thức tiến hành họp Hội đồng thành viên được thực hiện theo quy định tại Điều 59 Luật Doanh nghiệp 2014 và các quy định pháp luật khác có liên quan.

   Tại Khoản 1 Điều 59 Luật Doanh nghiệp 2014 quy định như sau:

   "Điều 59. Điều kiện và thể thức tiến hành họp Hội đồng thành viên

   1. Cuộc họp Hội đồng thành viên được tiến hành khi có số thành viên dự họp sở hữu ít nhất 65% vốn điều lệ; tỷ lệ cụ thể do Điều lệ công ty quy định."

   Căn cứ quy định được trích dẫn trên đây thì công ty chỉ được tiến hành cuộc họp Hội đồng thành viên khi có số thành viên dự họp sở hữu ít nhất 65% vốn điều lệ của công ty. Tỷ lệ cụ thể do Điều lệ công ty quy định, nhưng không được thấp hơn 65% vốn điều lệ của công ty.

   Như vậy: Trường hợp số thành viên dự họp Hội đồng thành viên của công ty nếu không đáp ứng đủ điều kiện chiếm 65% vốn điều lệ của công ty thì công ty không được tiến hành cuộc họp Hội đồng thành viên thành viên công ty.

   Trường hợp cuộc họp Hội đồng thành viên lần thứ nhất không được tiến hành do không đáp ứng đủ điều kiện về số thành viên dự họp thì công ty phải tạm hoãn họp Hội đồng thành viên và thực hiện triệu tập họp Hội đồng thành viên lần thứ hai, lần 3 (nếu lần thứ hai không được tiến hành) khi đáp ứng điều kiện được quy định tại Khoản 2 Điều 59 Luật Doanh nghiệp 2014.

   Theo đó, Khoản 2 Điều 59 Luật Doanh nghiệp 2014 quy định như sau:

   "Điều 59. Điều kiện và thể thức tiến hành họp Hội đồng thành viên

   ...

   2. Trường hợp Điều lệ không quy định hoặc không có quy định khác, triệu tập họp Hội đồng thành viên trong trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 1 Điều này thì được thực hiện như sau:

   a) Triệu tập họp lần thứ hai phải được thực hiện trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất. Cuộc họp Hội đồng thành viên triệu tập lần thứ hai được tiến hành khi có số thành viên dự họp sở hữu ít nhất 50% vốn điều lệ;

   b) Trường hợp cuộc họp lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều này thì được triệu tập họp lần thứ ba trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày dự định họp lần thứ hai. Trường hợp này, cuộc họp Hội đồng thành viên được tiến hành không phụ thuộc số thành viên dự họp và số vốn điều lệ được đại diện bởi số thành viên dự họp."

   Như vậy: trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất không thành, công ty có trách nhiệm triệu tập họp lần thứ hai. Và cuộc họp lần này chỉ được tiến hành khi có số thành viên dự họp sở hữu ít nhất 50% vốn điều lệ.

   Trường hợp cuộc họp Hội đồng thành viên triệu tập lần thứ hai vẫn không được tiến hành (do không đáp ứng đủ điều kiện về số thành viên dự họp) thì trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày dự định họp lần thứ hai không thành, công ty triệu tập họp lần thứ ba. Cuộc họp lần này được tiến hành không phụ thuộc số thành viên dự họp và số vốn điều lệ được đại diện bởi số thành viên dự họp.

   Công ty căn cứ quy định trên đây để áp dụng thực hiện.

   Trên đây là quan điểm tư vấn của chúng tôi đối với vấn đề mà bạn đang thắc mắc.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn