Có được yêu cầu công ty mua lại phần vốn góp khi không tán thành tổ chức lại công ty không?

Ngày hỏi:26/11/2018

Hội đông thành viên công ty có tổ chức họp thương niên trong năm nay và có thông qua Nghị quyết tổ chức lại công ty. Tôi với tư cách là thành viên công ty đã bỏ phiếu không tán thành Nghị quyết này nhưng tôi chỉ là thiếu số, không thay đổi được gì. Nghị quyết vẫn được thông qua. Hiện tại, tôi muốn yêu cầu công ty mua lại phần vốn góp để rút khỏi công ty thì có được không?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo quy định hiện hành thì thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn đã góp vào doanh nghiệp, trừ một số trường hợp nhất định theo Luật đinh; và phần vốn góp của thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên chỉ được chuyển nhượng theo quy định tại các Điều 52, 53 và 54 của Luật Doanh nghiệp 2014.

   Theo quy định tại Khoản 1 Điều 52 Luật Doanh nghiệp 2014 thì thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên có quyền yêu cầu công ty mua lại phần vốn góp của mình, nếu thành viên đó đã bỏ phiếu không tán thành đối với nghị quyết của Hội đồng thành viên về vấn đề sau đây:

   - Sửa đổi, bổ sung các nội dung trong Điều lệ công ty liên quan đến quyền và nghĩa vụ của thành viên, Hội đồng thành viên;

   - Tổ chức lại công ty;

   - Các trường hợp khác theo quy định tại Điều lệ công ty.

   Như vậy: Căn cứ quy định được trích dẫn trên đây thì thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên có quyền yêu cầu công ty mua lại phần vốn góp của mình, nếu thành viên đó đã bỏ phiếu không tán thành đối với nghị quyết của Hội đồng thành viên về tổ chức lại công ty.

   Do đó: Đối với trường hợp bạn là thành viên công ty TNHH hai thành viên trở lên đã biểu quyết không tán thành nghị quyết tổ chức lại công ty của Hội đồng thành viên (đã được thông qua) nên bạn có quyền yêu cầu công ty mua lại phần vốn góp của mình.

   Tuy nhiên, tại Khoản 1 Điều 52 Luật Doanh nghiệp 2014 cũng đồng thời quy định yêu cầu mua lại phần vốn góp phải bằng văn bản và được gửi đến công ty trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày thông qua các nghị quyết được trích dẫn ở trên của Hội đồng thành viên.

   Do đó: Việc yêu cầu công ty mua lại phần vốn góp của mình phải bằng văn bản và được gửi đến công ty trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày thông qua nghị quyết tổ chức lại công ty của Hội đồng thành viên.

   Trên đây là quan điểm tư vấn của chúng tôi đối với vấn đề mà bạn đang thắc mắc.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn