Cổ phần ưu đãi biểu quyết của cổ đông sáng lập có giá trị vô thời hạn không?

Ngày hỏi:28/10/2019

Theo quy định hiện hành thì đối với cổ đông sáng lập có cổ phần ưu đãi biểu quyết. Vậy cho hỏi cổ phần ưu đãi biểu quyết đó có giá trị vô thời hạn không? Mong sớm nhận phản hồi.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Cổ phần ưu đãi biểu quyết là cổ phần có số phiếu biểu quyết nhiều hơn so với cổ phần phổ thông. Số phiếu biểu quyết của một cổ phần ưu đãi biểu quyết do Điều lệ công ty quy định.

   Tại Điều 113 Luật doanh nghiệp 2014, có quy định:

   Ngoài cổ phần phổ thông, công ty cổ phần có thể có cổ phần ưu đãi. Người sở hữu cổ phần ưu đãi gọi là cổ đông ưu đãi. Cổ phần ưu đãi gồm các loại sau đây:

   a) Cổ phần ưu đãi biểu quyết;

   b) Cổ phần ưu đãi cổ tức;

   c) Cổ phần ưu đãi hoàn lại;

   d) Cổ phần ưu đãi khác do Điều lệ công ty quy định.

   3. Chỉ có tổ chức được Chính phủ ủy quyền và cổ đông sáng lập được quyền nắm giữ cổ phần ưu đãi biểu quyết. Ưu đãi biểu quyết của cổ đông sáng lập chỉ có hiệu lực trong 03 năm, kể từ ngày công ty được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Sau thời hạn đó, cổ phần ưu đãi biểu quyết của cổ đông sáng lập chuyển đổi thành cổ phần phổ thông.

   => Như vậy, cổ phần ưu đãi biểu quyết của cổ đông sáng lập chỉ có hiệu lực trong thời gian 3 năm kể từ ngày công ty được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, sau thời hạn 3 năm trên cổ phần ưu đãi biểu quyết của cổ đông sáng lập sẽ chuyển đối thành cổ phần phổ thông. Vì vậy khẳng định cổ phần ưu đãi biểu quyết của cổ đông sáng lập có giá trị vô thời hạn là khẳng định sai.

   Ban biên tập phản hồi thông tin đến bạn


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn