Có quyền yêu cầu triệu tập họp Hội đồng thành viên hay không?

Ngày hỏi:29/11/2018

Hiện tại công ty tôi đang xảy ra một số vấn đề cần phải có quyết định của Hội đồng thành viên, nhưng hiện tại Chủ tịch Hội đồng thành viên công ty không chịu quyết định triệu tập họp Hội đồng thành viên. Vậy, chúng tôi là nhóm thành viên công ty, cũng nằm trong hội đồng thành viên chiếm 20% vốn điều lệ của công ty có được quyền yêu cầu Chủ tịch Hội đồng thành viên triệu tập họp Hội đồng thành viên hay không?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Có quyền yêu cầu triệu tập họp Hội đồng thành viên hay không?
   (ảnh minh họa)
  • Theo quy định của pháp luật hiện hành thì công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên có Hội đồng thành viên, Chủ tịch Hội đồng thành viên, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc. Công ty trách nhiệm hữu hạn có từ 11 thành viên trở lên phải thành lập Ban kiểm soát; trường hợp có ít hơn 11 thành viên, có thể thành lập Ban kiểm soát phù hợp với yêu cầu quản trị công ty. Quyền, nghĩa vụ, tiêu chuẩn, điều kiện và chế độ làm việc của Ban kiểm soát, Trưởng Ban kiểm soát do Điều lệ công ty quy định.

   Trong đó, Hội đồng thành viên gồm tất cả các thành viên công ty, là cơ quan quyết định cao nhất của công ty. Điều lệ công ty quy định định kỳ họp Hội đồng thành viên, nhưng ít nhất mỗi năm phải họp một lần.

   Tại Khoản 1 Điều 58 Luật Doanh nghiệp 2014 quy định:

   "Điều 58. Triệu tập họp Hội đồng thành viên

   1. Hội đồng thành viên được triệu tập họp theo yêu cầu của Chủ tịch Hội đồng thành viên hoặc theo yêu cầu của thành viên hoặc nhóm thành viên quy định tại khoản 8 và khoản 9 Điều 50 của Luật này. Cuộc họp của Hội đồng thành viên phải được tổ chức tại trụ sở chính của công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác.

   ..."

   Căn cứ quy định được trích dẫn trên đây thì Hội đồng thành viên được triệu tập họp theo yêu cầu của Chủ tịch Hội đồng thành viên hoặc theo yêu cầu của thành viên hoặc nhóm thành viên quy định tại khoản 8 và khoản 9 Điều 50 Doanh nghiệp 2014.

   Theo đó, tại Khoản 8 và Khoản 9 Điều 50 Doanh nghiệp 2014 quy định như sau:

   "8. Trừ trường hợp quy định tại khoản 9 Điều này, thành viên, nhóm thành viên sở hữu từ 10% số vốn điều lệ trở lên hoặc một tỷ lệ khác nhỏ hơn do Điều lệ công ty quy định còn có thêm các quyền sau đây:

   a) Yêu cầu triệu tập họp Hội đồng thành viên để giải quyết những vấn đề thuộc thẩm quyền;

   b) Kiểm tra, xem xét, tra cứu sổ ghi chép và theo dõi các giao dịch, sổ kế toán, báo cáo tài chính hằng năm;

   c) Kiểm tra, xem xét, tra cứu và sao chụp sổ đăng ký thành viên, biên bản họp và nghị quyết của Hội đồng thành viên và các hồ sơ khác của công ty;

   d) Yêu cầu Tòa án hủy bỏ nghị quyết của Hội đồng thành viên trong thời hạn 90 ngày, kể từ ngày kết thúc họp Hội đồng thành viên, nếu trình tự, thủ tục, điều kiện cuộc họp hoặc nội dung nghị quyết đó không thực hiện đúng hoặc không phù hợp với quy định của Luật này và Điều lệ công ty.

   9. Trường hợp công ty có một thành viên sở hữu trên 90% vốn điều lệ và Điều lệ công ty không quy định một tỷ lệ khác nhỏ hơn theo quy định tại khoản 8 Điều này thì nhóm thành viên còn lại đương nhiên có quyền theo quy định tại khoản 8 Điều này."

   Căn cứ quy định được trích dẫn trên đây thì nhóm thành viên được yêu cầu Chủ tịch Hội đồng thành viên triệu tập họp Hội đồng thành viên để giải quyết những vấn đề thuộc thẩm quyền khi đáp ứng một trong hai điều kiện sau đây:

   - Thứ nhất: Nhóm thành viên phải sở hữu từ 10% số vốn điều lệ trở lên hoặc một tỷ lệ khác nhỏ hơn theo Điều lệ công ty.

   - Thứ hai: Trường hợp công ty có một thành viên sở hữu trên 90% vốn điều lệ và Điều lệ công ty không quy định một tỷ lệ khác nhỏ hơn (< 10%) thì nhóm thành viên còn lại đương nhiên có quyền yêu cầu triệu tập họp Hội đồng thành viên.

   Như vậy: Đối với trường hợp công ty bạn xảy ra một số vấn đề cần phải có quyết định của Hội đồng thành viên, nhưng hiện tại Chủ tịch Hội đồng thành viên công ty không chịu quyết định triệu tập họp Hội đồng thành viên, thì nhóm thành viên chiếm 20% vốn điều lệ của công ty có quyền yêu cầu Chủ tịch Hội đồng thành viên triệu tập họp Hội đồng thành viên để giải quyết những vấn đề thuộc thẩm quyền của Hội đông thành viên.

   Trên đây là quan điểm tư vấn của chúng tôi đối với vấn đề mà bạn đang thắc mắc.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn