Công ty phải xử lý như thế nào khi Chủ tịch Hội đồng thành viên vắng mặt?

Ngày hỏi:29/11/2018

Trường hợp công ty tôi là công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên. Vừa qua Chủ tịch Hội đồng thành viên của công ty ra nước ngoài chữa bệnh thời gian dài nhưng không ủy quyền cho người khác thực hiện quyền, nghĩa vụ của mình trong công ty. Vậy bây giờ công ty tôi phải giải xử lý như thế nào?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo quy định của pháp luật hiện hành thì Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên có Hội đồng thành viên, Chủ tịch Hội đồng thành viên, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc. Công ty trách nhiệm hữu hạn có từ 11 thành viên trở lên phải thành lập Ban kiểm soát; trường hợp có ít hơn 11 thành viên, có thể thành lập Ban kiểm soát phù hợp với yêu cầu quản trị công ty. Quyền, nghĩa vụ, tiêu chuẩn, điều kiện và chế độ làm việc của Ban kiểm soát, Trưởng Ban kiểm soát do Điều lệ công ty quy định.

   Trong đó, hội đồng thành viên gồm tất cả các thành viên công ty, là cơ quan quyết định cao nhất của công ty. Điều lệ công ty quy định định kỳ họp Hội đồng thành viên, nhưng ít nhất mỗi năm phải họp một lần.

   Hội đồng thành viên bao gồm Chủ tịch Hội đồng thành viên và các thành viên khác của công ty. Hội đồng thành viên bầu một thành viên làm Chủ tịch. Chủ tịch Hội đồng thành viên có thể kiêm Giám đốc hoặc Tổng giám đốc công ty. Chủ tịch hội đồng thành viên công ty có quyền và nghĩa vụ theo quy định tại Điều 57 Luật Doanh nghiệp 2014.

   Tại Khoản 4 Điều 57 Luật Doanh nghiệp 2014 cơ quy định:

   "Điều 57. Chủ tịch Hội đồng thành viên

   ...

   4. Trường hợp vắng mặt hoặc không đủ năng lực để thực hiện các quyền và nghĩa vụ của mình, thì Chủ tịch Hội đồng thành viên ủy quyền bằng văn bản cho một thành viên thực hiện các quyền và nghĩa vụ của Chủ tịch Hội đồng thành viên theo nguyên tắc quy định tại Điều lệ công ty. Trường hợp không có thành viên được ủy quyền thì một trong số các thành viên Hội đồng thành viên triệu tập họp các thành viên còn lại bầu một người trong số các thành viên tạm thời thực hiện quyền và nghĩa vụ của Chủ tịch Hội đồng thành viên theo nguyên tắc đa số quá bán."

   Như vậy: Căn cứ quy định được trích dẫn trên đây, trường hợp Chủ tịch Hội đồng thành viên vắng mặt hoặc không đủ năng lực để thực hiện các quyền và nghĩa vụ của mình mà không có văn bản ủy quyền cho thành viên thực hiện các quyền và nghĩa vụ của Chủ tịch Hội đồng thành viên, thì một trong số các thành viên Hội đồng thành viên triệu tập họp các thành viên còn lại bầu một người trong số các thành viên tạm thời thực hiện quyền và nghĩa vụ của Chủ tịch Hội đồng thành viên.

   Như vậy: Đối với trường hợp Chủ tịch Hội đồng thành viên của công ty ra nước ngoài chữa bệnh thời gian dài nhưng không ủy quyền cho người khác thực hiện quyền, nghĩa vụ của mình thì một trong số các thành viên Hội đồng thành viên triệu tập họp các thành viên còn lại bầu một người trong số các thành viên công ty tạm thời thực hiện quyền và nghĩa vụ của Chủ tịch Hội đồng thành viên.

   Lưu ý: Việc bầu một người trong số các thành viên công ty tạm thời thực hiện quyền và nghĩa vụ của Chủ tịch Hội đồng thành viên phải được thực hiện dựa trên nguyên tắc quá bán (1/2).

   Trên đây là quan điểm tư vấn của chúng tôi đối với vấn đề mà bạn đang thắc mắc.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn