Công ty vay vốn Ngân hàng có phải thể hiện trong biên bản họp HĐTV?

Ngày hỏi:22/02/2019

Kính nhờ thukyluat tư vấn trường hợp Công ty A là DN FDI có 01 thành viên nước ngoài và 01 thành viên là doanh nghiệp Việt Nam. Công ty đề nghị vay vốn và HĐTV của công ty đã thông qua điều này nhưng chỉ nói về số tiền vay tối đa không có ý kiến về tài sản thế chấp. Như vậy, ngoại trừ trường hợp được vay không tài sản bảo đảm, nếu thế chấp tài sản thì HĐTV của công ty sẽ phải thông qua trong biên bản họp HĐTV có đúng không? Thông tin thêm là điều lệ công ty không nói rõ về quyền thế chấp tài sản của đại diện pháp luật của công ty. Rất mong được sự hướng dẫn của thukyluat! Chân thành cảm ơn!

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Công ty vay vốn Ngân hàng có phải thể hiện trong biên bản họp HĐTV?
   (ảnh minh họa)
  • Hội đồng thành viên gồm tất cả các thành viên công ty, là cơ quan quyết định cao nhất của công ty. Điều lệ công ty quy định định kỳ họp Hội đồng thành viên, nhưng ít nhất mỗi năm phải họp một lần.

   Theo quy định tại Điểm d Khoản 2 Điều 56 Luật doanh nghiệp 2014 quy định:

   "2. Hội đồng thành viên có các quyền và nghĩa vụ sau đây:
   ...
   d) Quyết định giải pháp phát triển thị trường, tiếp thị và chuyển giao công nghệ; thông qua hợp đồng vay, cho vay, bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 50% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính tại thời điểm công bố gần nhất của công ty hoặc một tỷ lệ hoặc giá trị khác nhỏ hơn quy định tại Điều lệ công ty;"

   Như vậy, theo các quy định trên thì Hội đồng thành viên là cơ quan quyết định việc vay vốn ngân hàng và các hoạt động bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 50% tổng giá trị tài sản của công ty. Các cuộc họp Hội đồng thành viên phải được ghi biên bản và có thể ghi âm hoặc ghi và lưu giữ dưới hình thức điện tử khác.

   Theo quy định tại Điều 61 Luật doanh nghiệp 2014 quy định:

   "2. Biên bản họp Hội đồng thành viên phải làm xong và thông qua ngay trước khi kết thúc cuộc họp. Biên bản phải có các nội dung chủ yếu sau đây:

   a) Thời gian và địa điểm họp; mục đích, chương trình họp;

   b) Họ, tên, tỷ lệ vốn góp, số và ngày cấp giấy chứng nhận phần vốn góp của thành viên, người đại diện theo ủy quyền dự họp; họ, tên, tỷ lệ vốn góp, số và ngày cấp giấy chứng nhận phần vốn góp của thành viên, người đại diện ủy quyền của thành viên không dự họp;

   c) Vấn đề được thảo luận và biểu quyết; tóm tắt ý kiến phát biểu của thành viên về từng vấn đề thảo luận;

   d) Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ, không hợp lệ; tán thành, không tán thành đối với từng vấn đề biểu quyết;

   đ) Các quyết định được thông qua;

   e) Họ, tên, chữ ký của người ghi biên bản và chủ tọa cuộc họp.

   3. Người ghi biên bản và chủ tọa cuộc họp chịu trách nhiệm liên đới về tính chính xác và trung thực của nội dung biên bản họp Hội đồng thành viên."

   Theo đó, Biên bản họp phải có các nội dung như đã phân tích ở trên. Vì thế, khi công ty quyết định vay vốn của Ngân hàng thì vấn đề này phải được thể hiện cụ thể trong biên bản họp Đại hội đồng thành viên.

   Bên cạnh đó, trong Biên bản Họp Hội đồng thành viên có nội dung về tổng số phiếu biểu quyết tán thành đối với vấn đề vay vốn Ngân hàng, đây là căn cứ khẳng định Hội đồng thành viên đã thông qua việc vay vốn Ngân hàng nếu số phiếu biểu quyết tán thành đạt tỷ lệ theo quy định.

   Trên đây là ý kiến tư vấn của chúng tôi đối với yêu cầu hỗ trợ của bạn.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn