Cuộc họp Hội đồng thành viên lần thứ ba có phụ thuộc vào số vốn điều lệ hay không?

Ngày hỏi:28/03/2019

Xin chào, tôi đang tìm hiểu các quy định về cuộc họp đại hội đồng thành viên của công ty TNHH. Anh chị cho tôi hỏi cuộc họp Hội đồng thành viên được triệu tập hợp lệ đến lần thứ ba thì có phụ thuộc vào số vốn điều lệ hay không? Xin giải đáp giúp tôi.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Cuộc họp Hội đồng thành viên lần thứ ba có phụ thuộc vào số vốn điều lệ hay không?
   (ảnh minh họa)
  • Theo quy định tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều 59 Luật doanh nghiệp 2014 về điều kiện và thể thức tiến hành họp Hội đồng thành viên như sau:

   "1. Cuộc họp Hội đồng thành viên được tiến hành khi có số thành viên dự họp sở hữu ít nhất 65% vốn điều lệ; tỷ lệ cụ thể do Điều lệ công ty quy định.

   2. Trường hợp Điều lệ không quy định hoặc không có quy định khác, triệu tập họp Hội đồng thành viên trong trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 1 Điều này thì được thực hiện như sau:

   a) Triệu tập họp lần thứ hai phải được thực hiện trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất. Cuộc họp Hội đồng thành viên triệu tập lần thứ hai được tiến hành khi có số thành viên dự họp sở hữu ít nhất 50% vốn điều lệ;

   b) Trường hợp cuộc họp lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều này thì được triệu tập họp lần thứ ba trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày dự định họp lần thứ hai. Trường hợp này, cuộc họp Hội đồng thành viên được tiến hành không phụ thuộc số thành viên dự họp và số vốn điều lệ được đại diện bởi số thành viên dự họp."

   Theo đó, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định:

   - Cuộc họp Hội đồng thành viên được tiến hành khi có số thành viên dự hợp ít nhất 65% vốn điều lệ.

   - Cuộc họp Hội đồng thành viên triệu tập lần thứ hai được tiến hành khi số thành viên dự họp sở hữu ít nhất 50% vốn điều lệ.

   - Cuộc họp Hội đồng thành viên triệu tập lần thứ ba không phụ thuộc số thành viên dự họp và số vốn điều lệ đại diện bởi thành viên dự họp.

   Như vậy, cuộc họp Hội đồng thành viên được triệu tập hợp lệ đến lần thứ ba vẫn được tiến hành và không phụ thuộc vào vốn điều lệ và thành viên dự họp.

   Trên đây là quy định về người nhận phần vốn góp của thành viên thì đương nhiên là thành viên công ty TNHH.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn