Điều kiện làm kiểm soát viên công ty TNHH 2TV trở lên

Ngày hỏi:26/03/2021

Em muốn làm kiểm soát viên trong công ty TNHH 2TV trở lên thì cần điều kiện gì? Nhờ hướng dẫn.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Khoản 2 Điều 65 Luật Doanh nghiệp 2020 quy định về điều kiện trở thành kiểm soát viên công ty TNHH 2TV trở lên như sau:

   Trưởng Ban kiểm soát, Kiểm soát viên phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện tương ứng quy định tại khoản 2 Điều 168 và Điều 169 của Luật này.

   Dẫn chiếu đến Điều 169 Luật Doanh nghiệp 2020 quy định về tiêu chuẩn của Kiểm soát viên công ty TNHH 2TV trở lên như sau:

   - Không thuộc đối tượng theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp;

   - Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp;

   - Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản lý khác;

   - Không phải là người quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác;

   - Tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định khác của pháp luật có liên quan và Điều lệ công ty.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn