Điều kiện tiến hành họp Hội đồng thành viên

Ngày hỏi:12/01/2017

Điều kiện tiến hành họp Hội đồng thành viên. A, B, C và D cùng thỏa thuận thành lập công ty TNHH với số vốn điều lệ là 5 tỷ đồng. A góp 2 tỷ đồng, B, C, D mỗi người 1 tỷ. A làm Giám đốc công ty kiêm Chủ tịch Hội đồng thành viên. B làm phó giám đốc, C là kế toán trưởng. A đã quyết định triệu tập Hội đồng thành viên công ty vào ngày xx để thông qua báo cáo tài chính năm, kế hoạch phân chia lợi nhuận và kế hoạch kinh doanh năm 2017. Giấy mời họp đã được gửi đến tất cả các thành viên. Do bất đồng trong điều hành công ty với A, B không tham dự cuộc họp. D bận đi công tác xa nên đã gọi điện thoại báo vắng mặt và ủy quyền cho A bỏ phiếu cho mình. A và C đã tiến hành cuộc họp Hội đồng thành viên và đã bỏ phiếu thông qua báo cáo tài chính hàng năm của công ty, kế hoạch phân chia lợi nhuận 2016 và kế hoạch kinh doanh năm 2017. Tôi là D trong trường hợp này, tôi muốn hỏi vậy cuộc họp trên có hợp pháp không? Tại sao? Mong nhận được tư vấn của Ban biên tập Thư Ký Luật. Chân thành cảm ơn!

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Căn cứ Điều 59 Luật doanh nghiệp 2014 quy định Điều kiện và thể thức tiến hành họp Hội đồng thành viên như sau:

   "1. Cuộc họp Hội đồng thành viên được tiến hành khi có số thành viên dự họp sở hữu ít nhất 65% vốn điều lệ; tỷ lệ cụ thể do Điều lệ công ty quy định.

   2. Trường hợp Điều lệ không quy định hoặc không có quy định khác, triệu tập họp Hội đồng thành viên trong trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 1 Điều này thì được thực hiện như sau:

   a) Triệu tập họp lần thứ hai phải được thực hiện trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất. Cuộc họp Hội đồng thành viên triệu tập lần thứ hai được tiến hành khi có số thành viên dự họp sở hữu ít nhất 50% vốn điều lệ;

   b) Trường hợp cuộc họp lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều này thì được triệu tập họp lần thứ ba trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày dự định họp lần thứ hai. Trường hợp này, cuộc họp Hội đồng thành viên được tiến hành không phụ thuộc số thành viên dự họp và số vốn điều lệ được đại diện bởi số thành viên dự họp.

   3. Thành viên, người đại diện theo ủy quyền của thành viên phải tham dự và biểu quyết tại cuộc họp Hội đồng thành viên. Thể thức tiến hành họp Hội đồng thành viên, hình thức biểu quyết do Điều lệ công ty quy định.

   4. Trường hợp cuộc họp đủ điều kiện quy định tại Điều này không hoàn thành chương trình họp trong thời hạn dự kiến, thì có thể kéo dài phiên họp; thời hạn kéo dài không được quá 30 ngày, kể từ ngày khai mạc cuộc họp đó.”

   Như vậy, theo quy định trên, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác thì cuộc họp Hội đồng thành viên được tiến hành khi có số thành viên dự họp sở hữu ít nhất 65% vốn Điều lệ công ty quy định.

   Theo thông tin bạn cung cấp, A,B,C và D là thành viên một công ty TNHH với tổng vốn điều lệ là 5 tỷ đồng, số vốn góp lần lượt là 2-1-1-1. Theo đó, tỷ lệ vốn góp cụ thể của A, B, C và D lần lượt là 40% - 20% - 20% - 20%. Trong lần triệu tập họp đầu tiên, số người tham gia là A, C, trong đó D ủy quyền cho A tham gia và bỏ phiếu, như vậy, tổng số thành viên tham gia họp sở hữu 80% vốn Điều lệ công ty, vì vậy, nếu Điều lệ công ty không có quy định khác thì cuộc họp trên vẫn hợp lệ.

   Nếu Điều lệ công ty quy định tổng số thành viên tham gia họp phải có tỷ lệ vốn góp trên 80% thì trong trường hợp này, cuộc họp tiến hành không hợp lệ.

   Trên đây là tư vấn của Ban biên tập Thư Ký Luật về điều kiện tiến hành họp Hội đồng thành viên. Bạn nên tham khảo chi tiết Luật doanh nghiệp 2014 để nắm rõ quy định này.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn