Được tiến hành cuộc họp Hội đồng thành viên khi nào?

Ngày hỏi:29/11/2018

Tôi đang là thư ký cho Chủ tịch hội đồng thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên. Tôi được Chủ tịch hội đồng thành viên giao chuẩn bị cuộc họp Hội đồng thành viên và tìm hiểu các quy định pháp luật cần thiết để thực hiện (ví lần này là lần đầu công ty tổ chức họp Hội đồng thành viên kể từ lúc đi vào hoạt động). Xin cho tôi hỏi, công ty tôi được tiến hành cuộc họp Hội đồng thành viên khi đáp ứng các điều kiện nào theo quy định của pháp luật hiện hành.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo quy định của pháp luật hiện hành thì công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên có Hội đồng thành viên, Chủ tịch Hội đồng thành viên, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc. Công ty trách nhiệm hữu hạn có từ 11 thành viên trở lên phải thành lập Ban kiểm soát; trường hợp có ít hơn 11 thành viên, có thể thành lập Ban kiểm soát phù hợp với yêu cầu quản trị công ty.

   Trong đó, Hội đồng thành viên gồm tất cả các thành viên công ty, là cơ quan quyết định cao nhất của công ty. Điều lệ công ty quy định định kỳ họp Hội đồng thành viên, nhưng ít nhất mỗi năm phải họp một lần.

   Việc triệu tập, chương trình, nội dung tài liệu của cuộc họp Hội đồng thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên được thực hiện theo quy định của pháp luật.

   Theo quy định tại Điều 59 Luật Doanh nghiệp 2014 thì cuộc họp Hội đồng thành viên được tiến hành khi có số thành viên dự họp sở hữu ít nhất 65% vốn điều lệ. Công ty có trách nhiệm quy định tỷ lệ cụ thể trong Điều lệ công ty, nhưng không được thấp hơn 65% vốn điều lệ của công ty.

   Trường hợp Điều lệ không quy định hoặc không có quy định khác, triệu tập họp Hội đồng thành viên trong trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành trên đây thì giải quyết như sau:

   - Công ty triệu tập họp lần thứ hai phải được thực hiện trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất. Cuộc họp Hội đồng thành viên triệu tập lần thứ hai được tiến hành khi có số thành viên dự họp sở hữu ít nhất 50% vốn điều lệ;

   - Trường hợp cuộc họp lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành (do không đáp ứng đủ điều kiện về tỷ lệ của số vốn điều lệ được đại diện bởi số thành viên dự họp thành viên dự họp) thì công ty được triệu tập họp lần thứ ba trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày dự định họp lần thứ hai. Cuộc họp Hội đồng thành viên lần này được tiến hành không phụ thuộc số thành viên dự họp và số vốn điều lệ được đại diện bởi số thành viên dự họp.

   Công ty căn cứ quy định trên đây để áp dụng thực hiện cho phù hợp với tình hình thực tế tại công ty.

   Trên đây là quan điểm tư vấn của chúng tôi đối với vấn đề mà bạn đang thắc mắc.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn