Hỏi về thay đổi nhân sự HĐQT công ty CP nhà nước

Ngày hỏi:13/06/2015

Việc thay đổi nhân sự HĐQT của công ty cổ phần có trên 51% vốn nhà nước có cần phải Đại hội đồng cổ đông bất thường hay không?

  Nội dung này được Luật sư Ngô Thế Thêm, VPLS Doanh Gia, Hà Nội tư vấn như sau:

  • Như câu hỏi bạn nêu thì đây là công ty cổ phần có phần vốn góp của nhà nước trên 51% và sẽ thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật Doanh nghiệp năm 2014 (có hiệu lực từ 01/7/2015)

   Theo quy định tại Điều 135 Luật Doanh nghiệp thì Đại hội đồng cổ đông công ty sẽ có thẩm quyền bầu thành viên Hội đồng quản trị. Và theo quy định tại Điều 136 Luật Doanh nghiệp thì Đại hội đồng cổ đông họp thường niên mỗi năm một lần và ngoài việc họp thường niên thì Đại hội đồng cổ đông có thể họp bất thường. Tại điểm g, khoản 2, Điều 136 Luật Doanh nghiệp quy định về việc Đại hội đồng cổ đông họp thường niên và quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền trong đó có vấn để bầu thành viên Hội đồng quản trị.

   Hội đồng quản trị công ty có quyền triệu tập họp bất thường Đại hội đồng cổ đông khi số thành viên Hội đồng quản trị còn lại ít hơn số thành viên theo quy định (tối thiểu 3 người).

   Như vậy, việc thay đổi thành viên Hội đồng quản trị (miễn nhiệm, bãi nhiệm) sẽ thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông, nếu sự thay đổi mà không dẫn đến số thành viên Hội đồng quản trị còn lại ít hơn số thành viên theo quy định thị Hội đồng quản trị vẫn tiến hành hoạt động bình thường không bắt buộc phải họp bất thường Đại hội đồng cổ đông, khi đến phiên họp thường niên Đại hội đồng cổ đông sẽ xem xét, thông qua các vấn đề này. Còn nếu trường hợp Hội đồng quản trị thấy cần thiết vì lợi ích của công ty (điểm a, khoản 3, Điều 136) thì vẫn có thể triệu tập bất thường Đại hội đồng cổ đông.


  Nguồn:

  Theo Dân Luật
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn