Họp hội đồng quản trị trong công ty

Ngày hỏi:07/06/2015

Cty tôi có 03 cổ đông sáng lập nhưng chỉ có 02 thành viên làm ở cty vậy tôi xin hỏi hội đồng quản trị cty gồm những ai?

  • Hội đồng quản trị có không ít hơn ba thành viên, không quá mười một thành viên, nếu Điều lệ công ty không có quy định khác. Số thành viên Hội đồng quản trị phải thường trú ở Việt Nam do Điều lệ công ty quy định. Nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị là năm năm. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị không quá năm năm; thành viên Hội đồng quản trị có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế.

   Thành viên Hội đồng quản trị không nhất thiết phải là cổ đông của công ty.

   Thành viên Hội đồng quản trị phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

   a) Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật này;

   b) Là cổ đông cá nhân sở hữu ít nhất 5% tổng số cổ phần phổ thông hoặc người khác có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh hoặc trong ngành, nghề kinh doanh chủ yếu của công ty hoặc tiêu chuẩn, điều kiện khác quy định tại Điều lệ công ty.

   Như vậy, Công ty bạn có thể có 3 thành viên HĐQT (là 3 cổ đông) hoặc bầu Người khác có đủ điều kiện theo quy định tại Điều 110 Luật doanh nghiệp 2005 làm thành viên HĐQT.


  Nguồn:

  Theo Dân Luật
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn