Kết cấu và nội dung phản ánh của tài khoản 111 - Tiền mặt trong doanh nghiệp

Ngày hỏi:18/12/2018

Tôi là Nguyễn Tài Anh, tìm hiểu quy định của pháp luật về chế độ kế toán danh nghiệp. Tôi có thắc mắc sau tôi mong sớm nhận phản hồi. Cụ thể: Kết cấu và nội dung phản ánh của tài khoản 111 - Tiền mặt trong doanh nghiệp được quy định như thế nào?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Kết cấu và nội dung phản ánh của tài khoản 111 - Tiền mặt trong doanh nghiệp được quy định tại Khoản 2 Điều 12 Thông tư 200/2014/TT-BTC hướng dẫn Chế độ kế toán Doanh nghiệp do Bộ Tài chính ban hành, cụ thể như sau:

   Bên Nợ:

   - Các khoản tiền mặt, ngoại tệ, vàng tiền tệ nhập quỹ;

   - Số tiền mặt, ngoại tệ, vàng tiền tệ thừa ở quỹ phát hiện khi kiểm kê;

   - Chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại số dư ngoại tệ tại thời điểm báo cáo (trường hợp tỷ giá ngoại tệ tăng so với Đồng Việt Nam);

   - Chênh lệch đánh giá lại vàng tiền tệ tăng tại thời điểm báo cáo.

   Bên Có:

   - Các khoản tiền mặt, ngoại tệ, vàng tiền tệ xuất quỹ;

   - Số tiền mặt, ngoại tệ, vàng tiền tệ thiếu hụt quỹ phát hiện khi kiểm kê;

   - Chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại số dư ngoại tệ báo cáo (trường hợp tỷ giá ngoại tệ giảm so với Đồng Việt Nam);

   - Chênh lệch đánh giá lại vàng tiền tệ giảm tại thời điểm báo cáo.

   Số dư bên Nợ:

   Các khoản tiền mặt, ngoại tệ, vàng tiền tệ còn tồn quỹ tiền mặt tại thời điểm báo cáo.

   Tài khoản 111 - Tiền mặt, có 3 tài khoản cấp 2:

   - Tài khoản 1111 - Tiền Việt Nam: Phản ánh tình hình thu, chi, tồn quỹ tiền Việt Nam tại quỹ tiền mặt.

   - Tài khoản 1112 - Ngoại tệ: Phản ánh tình hình thu, chi, chênh lệch tỷ giá và số dư ngoại tệ tại quỹ tiền mặt theo giá trị quy đổi ra Đồng Việt Nam.

   - Tài khoản 1113 - Vàng tiền tệ: Phản ánh tình hình biến động và giá trị vàng tiền tệ tại quỹ của doanh nghiệp.

   Ban biên tập phản hồi thông tin đến bạn.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Chế độ kế toán
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn