Khi đã góp đủ vốn đã cam kết thì khi nào TV công ty hợp danh được cấp giấy chứng nhận phần vốn góp?

Ngày hỏi:13/08/2021

Khi đã góp đủ vốn đã cam kết thì khi nào thành viên công ty hợp danh được cấp giấy chứng nhận phần vốn góp? Nhờ tư vấn.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Căn cứ Khoản 4 Điều 178 Luật Doanh nghiệp 2020 có quy định:

   Tại thời điểm góp đủ số vốn đã cam kết, thành viên được cấp giấy chứng nhận phần vốn góp. Giấy chứng nhận phần vốn góp phải bao gồm các nội dung chủ yếu sau đây:

   a) Tên, mã số doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính của công ty;

   b) Vốn điều lệ của công ty;

   c) Tên, địa chỉ liên lạc, quốc tịch, số giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với thành viên là cá nhân; tên, mã số doanh nghiệp hoặc số giấy tờ pháp lý của tổ chức, địa chỉ trụ sở chính đối với thành viên là tổ chức; loại thành viên;

   d) Giá trị phần vốn góp và loại tài sản góp vốn của thành viên;

   đ) Số và ngày cấp giấy chứng nhận phần vốn góp;

   e) Quyền và nghĩa vụ của người sở hữu giấy chứng nhận phần vốn góp;

   g) Họ, tên, chữ ký của người sở hữu giấy chứng nhận phần vốn góp và của các thành viên hợp danh của công ty.

   Theo quy định thì tại thời điểm góp đủ số vốn đã cam kết, thành viên được cấp giấy chứng nhận phần vốn góp. Như vậy, ngay sau khi góp đủ vốn như đã cam kết thì thành viên công ty hợp danh sẽ được cấp giấy chứng nhận phần vốn góp. Nội dung Giấy chứng nhận phần vốn góp theo quy định trên.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.

  Có thể bạn quan tâm:
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn