Khi nào thì được tự do chuyển nhượng phần vốn góp trong công ty?

Ngày hỏi:19/01/2019

Tôi không đồng ý với nghị quyết sửa đổi, bổ sung các nội dung trong Điều lệ công ty liên quan đến quyền và nghĩa vụ của thành viên, Hội đồng thành viên của công ty nhưng nghị quyết vẫn được thông qua. Tôi có yêu cầu công ty mua lại phần vốn góp của mình, nếu công ty không mua lại thì sau bao lâu tôi được tự do chuyển nhượng cho người khác? Công ty tôi là công ty TNHH hai thành viên trở lên.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo quy định hiện hành thì thành viên công ty TNHH hai thành viên trở lên chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn đã góp vào doanh nghiệp, trừ trường hợp quy định tại khoản 4 Điều 48 của Luật Doanh nghiệp 2014. Và phần vốn góp của thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên chỉ được chuyển nhượng theo quy định tại các Điều 52, 53 và 54 của Luật Doanh nghiệp 2014.

   Trong đó, Theo quy định tại Khoản 1 Điều 52 Luật Doanh nghiệp 2014 thì thành viên công ty TNHH hai thành viên trở lên có quyền yêu cầu công ty mua lại phần vốn góp của mình, nếu thành viên đó đã bỏ phiếu không tán thành đối với nghị quyết của Hội đồng thành viên về vấn đề sau đây:

   - Sửa đổi, bổ sung các nội dung trong Điều lệ công ty liên quan đến quyền và nghĩa vụ của thành viên, Hội đồng thành viên;

   - Tổ chức lại công ty;

   - Các trường hợp khác theo quy định tại Điều lệ công ty.

   Như vậy: Căn cứ quy định được trích dẫn trên đây thì thành viên công ty TNHH hai thành viên trở lên có quyền yêu cầu công ty mua lại phần vốn góp của mình, nếu thành viên đó đã bỏ phiếu không tán thành đối với nghị quyết của Hội đồng thành viên về việc sửa đổi, bổ sung các nội dung trong Điều lệ công ty liên quan đến quyền và nghĩa vụ của thành viên, Hội đồng thành viên.

   Do đó: Đối với trường hợp bạn đã biểu quyết không tán thành nghị quyết sửa đổi, bổ sung các nội dung trong Điều lệ công ty liên quan đến quyền và nghĩa vụ của thành viên, Hội đồng thành viên của Hội đồng thành viên (đã được thông qua) nên bạn có quyền yêu cầu công ty mua lại phần vốn góp của mình.

   Lưu ý: Việc yêu cầu công ty mua lại phần vốn góp của mình phải bằng văn bản và được gửi đến công ty trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày thông qua nghị quyết sửa đổi, bổ sung các nội dung trong Điều lệ công ty liên quan đến quyền và nghĩa vụ của thành viên, Hội đồng thành viên.

   Theo quy định của pháp luật thì khi có yêu cầu của thành viên công ty, nếu không thỏa thuận được về giá thì công ty phải mua lại phần vốn góp của thành viên đó theo giá thị trường hoặc giá được định theo nguyên tắc quy định tại Điều lệ công ty trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận được yêu cầu. Việc thanh toán chỉ được thực hiện nếu sau khi thanh toán đủ phần vốn góp được mua lại, công ty vẫn thanh toán đủ các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác.

   Theo quy định tại Khoản 3 Điều 52 Luật Doanh nghiệp 2014 thì sau thời hạn 15 ngày kể từ ngày có yêu cầu mà công ty không mua lại phần vốn góp theo quy định trên thì thành viên đó có quyền tự do chuyển nhượng phần vốn góp của mình cho thành viên khác hoặc người khác không phải là thành viên.

   Do đó: Đối với trường hợp của bạn, sau thời hạn 15 ngày kể từ ngày có yêu cầu mà công ty không mua lại phần vốn góp của bạn theo yêu cầu thì bạn có quyền tự do chuyển nhượng phần vốn góp của mình cho thành viên khác hoặc người khác không phải là thành viên công ty.

   Trên đây là quan điểm tư vấn của chúng tôi đối với vấn đề mà bạn đang thắc mắc.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn