Kiểm soát viên CTCP không còn đủ tiêu chuẩn thì bị miễn nhiệm hay bãi nhiệm?

Ngày hỏi:26/03/2021

Luật sư cho em hỏi là trường hợp kiểm soát của công ty cổ phần mà không còn đủ tiêu chuẩn theo quy định thì họ sẽ bị miễn nhiệm hay bãi nhiệm?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Điều 174 Luật Doanh nghiệp 2020 quy định về việc miễn nhiệm, bãi nhiệm Kiểm soát viên CTCP như sau:

   1. Đại hội đồng cổ đông miễn nhiệm Kiểm soát viên trong trường hợp sau đây:

   a) Không còn đủ tiêu chuẩn và điều kiện làm Kiểm soát viên theo quy định tại Điều 169 của Luật này;

   b) Có đơn từ chức và được chấp thuận;

   c) Trường hợp khác do Điều lệ công ty quy định.

   2. Đại hội đồng cổ đông bãi nhiệm Kiểm soát viên trong trường hợp sau đây:

   a) Không hoàn thành nhiệm vụ, công việc được phân công;

   b) Không thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình trong 06 tháng liên tục, trừ trường hợp bất khả kháng;

   c) Vi phạm nhiều lần, vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ của Kiểm soát viên theo quy định của Luật này và Điều lệ công ty;

   d) Trường hợp khác theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

   Như vậy, trường hợp kiểm soát viên công ty cổ phần không còn đảm bảo các tiêu chuẩn theo quy định thì sẽ bị Đại hội đồng cổ đông miễn nhiệm.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn