Mẫu Thông báo thay đổi chủ sở hữu công ty TNHH một thành viên

Ngày hỏi:28/11/2019

Trường hợp muốn làm thông báo thay đổi chủ sở hữu công ty TNHH một thành viên thì mình nên sử dụng mẫu nào. Hiện có văn bản quy định về mẫu Thông báo thay đổi chủ sở hữu công ty TNHH một thành viên không?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Mẫu Thông báo thay đổi chủ sở hữu công ty TNHH một thành viên được quy định tại Phụ lục II-3 Kèm theo Thông tư 02/2019/TT-BKHĐT:

   PHỤ LỤC II-4

   TÊN DOANH NGHIỆP
   --------

   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
   ---------------

   Số: …………..

   … …, ngày… … tháng… … năm … …

   THÔNG BÁO

   Thay đổi chủ sở hữu công ty TNHH một thành viên

   Kính gửi: Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh, thành phố ……………..

   Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa):

   Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế:

   Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (chỉ kê khai nếu không có mã số doanh nghiệp/mã số thuế):

   Ngày cấp: …../…../…….. Nơi cấp:

   Đăng ký thay đổi chủ sở hữu công ty TNHH một thành viên, thông tin về chủ sở hữu mới như sau:

   1. Đối với chủ sở hữu là cá nhân

   - Thông tin về cá nhân:

   Họ và tên chủ sở hữu (ghi bằng chữ in hoa): Giới tính:

   Sinh ngày: …../…../……..Dân tộc: Quốc tịch:

   Loại giấy tờ chứng thực cá nhân:

   □ Chứng minh nhân dân □ Căn cước công dân

   □ Hộ chiếu □ Loại khác (ghi rõ):

   Số giấy tờ chứng thực cá nhân:

   Ngày cấp: …../…../……..Nơi cấp: Ngày hết hạn (nếu có):…../…../……..

   Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:

   Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đường phố/tổ/xóm/ấp/thôn:

   Xã/Phường/Thị trấn:

   Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh:

   Tỉnh/Thành phố:

   Quốc gia:

   Chỗ ở hiện tại:

   Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đường phố/tổ/xóm/ấp/thôn:

   Xã/Phường/Thị trấn:

   Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh:

   Tỉnh/Thành phố:

   Quốc gia:

   Điện thoại (nếu có): Fax (nếu có):

   Email (nếu có): Website (nếu có):

   2. Đối với chủ sở hữu là tổ chức

   - Thông tin về tổ chức:

   Tên chủ sở hữu (ghi bằng chữ in hoa):

   Mã số doanh nghiệp/Số Quyết định thành lập:

   Ngày cấp: …../…../…….. Nơi cấp:

   Địa chỉ trụ sở chính:

   Số nhà, ngách, hẻm, đường phố/tổ/xóm/ấp/thôn:

   Xã/Phường/Thị trấn:

   Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh:

   Tỉnh/Thành phố:

   Quốc gia:

   Điện thoại (nếu có) Fax (nếu có):

   Email (nếu có): Website (nếu có):

   3. Mô hình tổ chức công ty (chỉ kê khai đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do tổ chức làm chủ sở hữu, đánh dấu X vào một trong 2 ô):

   Hội đồng thành viên □

   Chủ tịch công ty □

   Trường hợp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp hợp lệ, đề nghị Quý Phòng đăng công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

   Doanh nghiệp cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác và trung thực của nội dung Thông báo này.

   CHỦ SỞ HỮU MỚI/NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CHỦ SỞ HỮU MỚI
   (Ký, ghi họ tên)1

   CHỦ SỞ HỮU CŨ/NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CHỦ SỞ HỮU CŨ
   (Ký, ghi họ tên)2

   ______________________

   1 Chủ sở hữu mới/Người đại diện theo pháp luật của chủ sở hữu mới ký trực tiếp vào phần này.

   2 Không có phần nội dung này trong trường hợp thay đổi chủ sở hữu công ty TNHH một thành viên do thừa kế. Trong các trường hợp khác, chủ sở hữu cũ/Người đại diện theo pháp luật của chủ sở hữu cũ ký trực tiếp vào phần này.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn