Mẫu Thông báo về việc chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh

Ngày hỏi:30/11/2019

Đối với việc chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh, cho mình hỏi: Mẫu Thông báo về việc chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh được quy định như thế nào?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Mẫu Thông báo về việc chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh được quy định tại Phụ lục III-4 Kèm theo Thông tư 02/2019/TT-BKHĐT:

   PHỤ LỤC III-5

   TÊN HỘ KINH DOANH
   --------

   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
   ---------------

   Số: …………..

   ……, ngày…… tháng…… năm ……

   THÔNG BÁO

   Về việc chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh

   Kính gửi: Phòng Tài chính - Kế hoạch ......................

   Tên hộ kinh doanh (ghi bằng chữ in hoa):

   Số Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh:

   Ngày cấp: …../…../…….. Nơi cấp:

   Địa điểm kinh doanh:

   Điện thoại (nếu có) Fax (nếu có):

   Email (nếu có): Website (nếu có):

   Thông báo chấm dứt hoạt động kinh doanh kể từ ngày …../…../……..

   Hộ kinh doanh cam kết đã hoàn thành các khoản nợ, nghĩa vụ thuế, tài sản và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác, trung thực của nội dung Thông báo này.

   ĐẠI DIỆN HỘ KINH DOANH
   (Ký và ghi họ tên)1

   ______________________

   1 Đại diện hộ kinh doanh ký trực tiếp vào phần này.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn