Nắm 8% vốn có được triệu tập họp Hội đồng thành viên?

Ngày hỏi:30/03/2019

Công ty tôi TNHH hai thành viên trở lên có 4 thành viên, trong đó một thành viên là tổ chức chiếm 92% vốn. Nhóm thành viên còn lại (3 người) chiếm 8% vốn điều lệ của công ty có được quyền yêu cầu Chủ tịch Hội đồng thành viên triệu tập họp Hội đồng thành viên hay không? Trường hợp yêu cầu rồi mà chủ tịch (chủ tịch là người của tổ chức chiếm 92% vốn) không thực hiện thì có tự mình triệu tập họp được không ạ?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Tại Khoản 1 Điều 58 Luật Doanh nghiệp 2014 quy định:

   "Điều 58. Triệu tập họp Hội đồng thành viên

   1. Hội đồng thành viên được triệu tập họp theo yêu cầu của Chủ tịch Hội đồng thành viên hoặc theo yêu cầu của thành viên hoặc nhóm thành viên quy định tại khoản 8 và khoản 9 Điều 50 của Luật này. Cuộc họp của Hội đồng thành viên phải được tổ chức tại trụ sở chính của công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác.

   ..."

   Như vậy: Căn cứ quy định được trích dẫn trên đây thì Hội đồng thành viên được triệu tập họp theo yêu cầu của Chủ tịch Hội đồng thành viên hoặc theo yêu cầu của thành viên hoặc nhóm thành viên có quyền yêu cầu triệu tập họp Hội đồng thành viên theo quy định của pháp luật.

   Theo đó, tại Khoản 8 và Khoản 9 Điều 50 Doanh nghiệp 2014 quy định như sau:

   "Điều 50. Quyền của thành viên

   8. Trừ trường hợp quy định tại khoản 9 Điều này, thành viên, nhóm thành viên sở hữu từ 10% số vốn điều lệ trở lên hoặc một tỷ lệ khác nhỏ hơn do Điều lệ công ty quy định còn có thêm các quyền sau đây:

   a) Yêu cầu triệu tập họp Hội đồng thành viên để giải quyết những vấn đề thuộc thẩm quyền;

   ...

   9. Trường hợp công ty có một thành viên sở hữu trên 90% vốn điều lệ và Điều lệ công ty không quy định một tỷ lệ khác nhỏ hơn theo quy định tại khoản 8 Điều này thì nhóm thành viên còn lại đương nhiên có quyền theo quy định tại khoản 8 Điều này."

   Như vậy: Căn cứ quy định được trích dẫn trên đây thì trường hợp công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên mà có một thành viên sở hữu trên 90% vốn điều lệ và Điều lệ công ty không quy định một tỷ lệ khác nhỏ hơn 10% thì nhóm thành viên còn lại của công ty có quyền yêu cầu Chủ tịch Hội đồng thành viên triệu tập họp Hội đồng thành viên để giải quyết những vấn đề thuộc thẩm quyền theo quy định.

   Do đó: Trường hợp công ty của bạn là công ty TNHH hai thành viên trở lên có 4 thành viên, trong đó một thành viên là tổ chức chiếm 92% vốn, nên nhóm 03 thành viên còn lại (chiếm 8% vốn điều lệ) có quyền yêu cầu Chủ tịch Hội đồng thành viên triệu tập họp Hội đồng thành viên công ty.

   Trường hợp sau 15 ngày kể từ ngày nhận được yêu cầu mà Chủ tịch hội đồng thành viên công ty không triệu tập họp Hội đồng thành viên công ty theo yêu cầu, thì nhóm 03 thành viên chiếm 8% vốn điều lệ của công ty có thể tự tiến hành triệu tập họp Hội đồng thành viên công ty để giải quyết các vấn đề của công ty thuộc thẩm quyền của Hội đồng thành viên.

   Thể thức tiến hành cuộc họp Hội đồng thành viên công ty trong trường hợp này được thực hiện theo quy định tại Luật Doanh nghiệp 2014.

   Trên đây là quan điểm tư vấn của chúng tôi đối với vấn đề mà bạn đang thắc mắc.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn