Nghị quyết của Hội đồng thành viên được thông qua khi nào?

Ngày hỏi:03/12/2018

Theo như tôi tìm hiểu thì theo Luật Doanh nghiệp 2014 thì nghị quyết của hội đồng thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên được thông qua tùy theo trường hợp cụ thể sẽ cần ít nhất 65% hoặc 75% tổng số vốn góp của các thành viên dự họp tán thành. Vậy nếu trường hợp công ty tôi quy định tỷ lệ thông qua thấp hơn như là 55% hoặc 45% trong Điều lệ công ty thì có được không?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Nghị quyết của Hội đồng thành viên được thông qua khi nào?
   (ảnh minh họa)
  • Theo quy định của pháp luật hiện hành thì Hội đồng thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên thông qua các nghị quyết thuộc thẩm quyền bằng biểu quyết tại cuộc họp, lấy ý kiến bằng văn bản hoặc hình thức khác do Điều lệ công ty quy định.

   Trường hợp Điều lệ công ty không có quy định khác thì quyết định về các vấn đề sau đây phải được thông qua bằng biểu quyết tại cuộc họp Hội đồng thành viên:

   - Sửa đổi, bổ sung nội dung của Điều lệ công ty;

   - Quyết định phương hướng phát triển công ty;

   - Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch Hội đồng thành viên; bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm Giám đốc hoặc Tổng giám đốc;

   - Thông qua báo cáo tài chính hằng năm;

   - Tổ chức lại hoặc giải thể công ty.

   Tại Khoản 3 Điều 60 Luật Doanh nghiệp 2014 có quy định:

   "Điều 60. Nghị quyết của Hội đồng thành viên

   ...

   3. Trường hợp Điều lệ công ty không có quy định khác, nghị quyết của Hội đồng thành viên được thông qua tại cuộc họp trong các trường hợp sau đây:

   a) Được số phiếu đại diện ít nhất 65% tổng số vốn góp của các thành viên dự họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại điểm b khoản này;

   b) Được số phiếu đại diện ít nhất 75% tổng số vốn góp của các thành viên dự họp tán thành đối với quyết định bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 50% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty hoặc một tỷ lệ hoặc giá trị khác nhỏ hơn quy định tại Điều lệ công ty; sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty; tổ chức lại, giải thể công ty."

   Căn cứ quy định được trích dẫn trên đây thì trường hợp Điều lệ công ty không quy định cụ thể một tỷ lệ khác thông qua nghị quyết của Hội đồng thành viên, thì nghị quyết của Hội đồng thành viên được thông qua khi có số phiếu đại diện ít nhất 65% hoặc 75% tổng số vốn góp của các thành viên dự họp tán thành, tùy từng trường hợp cụ thể.

   Như vậy: Căn cứ quy định được trích dẫn trên đây thì nghị quyết của Hội đồng thành viên được thông qua theo quy định tại Điều lệ công ty. Trường hợp điều lệ công ty không quy định cụ thể điều kiện (tỷ lệ % tán thành) cụ thể thông qua nghị quyết Hội đồng thành viên thì thực hiện theo quy định tại Khoản 3 Điều 60 Luật Doanh nghiệp 2014.

   Do đó: Đối với trường hợp của công ty bạn thì công ty có thể quy định một tỷ lệ thấp hơn hoặc cao hơn tỷ lệ mà pháp luật đã quy định trong điều lệ của công ty. Khi đó, nghị quyết của Hội đồng thành viên sẽ được thông qua theo đúng tỷ lệ đã quy định trong Điều lệ công ty.

   Trên đây là quan điểm tư vấn của chúng tôi đối với vấn đề mà bạn đang thắc mắc.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn