Nhiệm vụ và quyền hạn của Chủ tịch Hội đồng thành viên MobiFone

Ngày hỏi:30/08/2018

Tôi đang làm việc tại một công ty dịch vụ viễn thông. Tôi muốn biết Chủ tịch Hội đồng thành viên MobiFone có nhiệm vụ và quyền hạn gì? Vấn đề này được quy định tại văn bản nào? Mong Ban biên tập giải đáp giúp tôi. Chân thành cảm ơn.

Hữu Nhân (nhan***@gmail.com)

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo quy định tại Điều 28 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Viễn thông MobiFone do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành kèm theo Quyết định 1524/QĐ-BTTTT năm 2015 thì:

   1. Chủ tịch Hội đồng thành viên là người đại diện theo pháp luật của MobiFone thực hiện các quyền và nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch của MobiFone theo quy định của Luật doanh nghiệp và quy định tại Điều lệ này; đại diện cho MobiFone trong quan hệ với tổ chức Đảng, đoàn thể, các cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

   Chủ tịch Hội đồng thành viên chịu trách nhiệm trước Bộ Thông tin và Truyền thông, trước Hội đồng thành viên MobiFone và pháp luật về việc thực hiện các chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao.

   2. Chủ tịch Hội đồng thành viên có các quyền hạn và nhiệm vụ sau đây:

   a) Chuẩn bị hoặc tổ chức việc chuẩn bị chương trình, kế hoạch hoạt động của Hội đồng thành viên; xây dựng kế hoạch hoạt động hằng quý và hằng năm của Hội đồng thành viên;

   b) Chuẩn bị hoặc tổ chức việc chuẩn bị chương trình, nội dung và tài liệu họp Hội đồng thành viên hoặc để lấy ý kiến các thành viên;

   c) Triệu tập và chủ trì các cuộc họp của Hội đồng thành viên hoặc tổ chức việc lấy ý kiến các thành viên;

   d) Tổ chức thực hiện các Chỉ thị, Quyết định của Bộ Thông tin và Truyền thông và nghị quyết của Hội đồng thành viên MobiFone;

   đ) Phân công nhiệm vụ cho các thành viên Hội đồng thành viên;

   e) Giám sát hoặc tổ chức giám sát việc thực hiện các nghị quyết, quyết định của Hội đồng thành viên;

   g) Tổ chức giám sát, trực tiếp giám sát và đánh giá kết quả thực hiện các mục tiêu chiến lược, kết quả hoạt động của MobiFone, kết quả quản lý điều hành của Tổng giám đốc MobiFone;

   h) Thay mặt Hội đồng thành viên ký các quyết định của Hội đồng thành viên;

   i) Thay mặt Hội đồng thành viên ký nhận vốn, đất đai, tài nguyên và các nguồn lực khác do Chủ sở hữu đầu tư hoặc giao cho MobiFone; quản lý MobiFone theo nghị quyết, quyết định của Hội đồng thành viên;

   k) Tổ chức nghiên cứu và soạn thảo chiến lược phát triển, kế hoạch trung hạn, dài hạn, các dự án đầu tư quan trọng của MobiFone; phương án đổi mới tổ chức, nhân sự chủ chốt của MobiFone để trình Hội đồng thành viên;

   l) Tổ chức xây dựng, giám sát việc thực hiện Quy chế tài chính của MobiFone, Quy chế quản lý người đại diện phần vốn của MobiFone tại doanh nghiệp khác và các quy chế quản lý nội bộ khác của MobiFone;

   m) Tổ chức công bố, công khai thông tin về MobiFone theo quy định của pháp luật; chịu trách nhiệm về tính đầy đủ, kịp thời, chính xác, trung thực và tính hệ thống của thông tin được công bố;

   n) Ký kết các hợp đồng kinh tế, dân sự; thỏa thuận hợp tác với các đối tác của MobiFone theo phân cấp của Hội đồng thành viên MobiFone;

   o) Quyết định các dự án đầu tư vốn ra bên ngoài; các dự án đầu tư xây dựng cơ bản, hợp đồng mua, bán, vay, cho vay và hợp đồng khác; hợp đồng cho thuê tài sản theo phân cấp hoặc ủy quyền của Hội đồng thành viên MobiFone và các quy định khác của pháp luật;

   p) Các quyền khác theo quy định của pháp luật.

   2. Trường hợp vắng mặt thì Chủ tịch Hội đồng thành viên ủy quyền bằng văn bản cho một thành viên thực hiện các quyền và nhiệm vụ của Chủ tịch Hội đồng thành viên.

   3. Trường hợp không có thành viên được ủy quyền hoặc Chủ tịch Hội đồng thành viên không thể thực hiện các quyền và nhiệm vụ của mình vì một lý do bất khả kháng thì các thành viên kiến nghị Chủ sở hữu chỉ định một người trong số các thành viên còn lại tạm thời thực hiện quyền và nhiệm vụ của Chủ tịch Hội đồng thành viên.

   4. Chủ tịch Hội đồng thành viên có trách nhiệm giải trình và chịu trách nhiệm trước Bộ Thông tin và Truyền thông về việc chậm trễ hoặc không ký các quyết định của Hội đồng thành viên.

   Trên đây là nội dung quy định về nhiệm vụ và quyền hạn của Chủ tịch Hội đồng thành viên MobiFone. Để hiểu rõ hơn về vấn đề này bạn nên tham khảo thêm tại Quyết định 1524/QĐ-BTTTT năm 2015.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn