Nhiệm vụ và quyền hạn của Chủ tịch VIETTEL

Ngày hỏi:22/01/2018

Nhiệm vụ và quyền hạn của Chủ tịch VIETTEL bao gồm những gì? Xin chào Ban biên tập, tôi là Minh Thư hiện đang sống và làm việc tại Nha Trang, Khành Hòa. Tôi hiện đang tìm hiểu về tập đoàn viễn thông quân đội và cán bộ lãnh đạo tập đoàn. Tôi có thắc mắc về vấn đề này mong được Ban biên tập giải đáp giúp. Thắc mắc của tôi cụ thể như sau: Nhiệm vụ và quyền hạn của Chủ tịch VIETTEL bao gồm những gì? Vấn đề này được quy định cụ thể tại văn bản nào? Mong Ban biên tập giải đáp giúp tôi. Chân thành cảm ơn và chúc sức khỏe Ban biên tập. 

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Nhiệm vụ và quyền hạn của Chủ tịch VIETTEL được quy định tại Điều 45 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty mẹ - Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội ban hành kèm theo Nghị định 05/2018/NĐ-CP, cụ thể:

   1. Nhận, quản lý và sử dụng có hiệu quả vốn, đất đai, tài nguyên và các nguồn lực khác do chủ sở hữu đầu tư cho VIETTEL.

   2. Tổ chức thực hiện và bảo đảm các nhiệm vụ về quốc phòng, an ninh theo mệnh lệnh, chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Quốc phòng; thực hiện các biện pháp bảo đảm an ninh thông tin và an toàn mạng lưới viễn thông đường trục quốc gia.

   3. Chủ tịch VIETTEL xây dựng, đề nghị Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Quốc phòng quyết định chủ trương hoặc quyết định các nội dung quy định tại Điều 24, Điều 25, Điều 26 Điều lệ này; tổ chức triển khai thực hiện sau khi được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ hoặc Bộ Quốc phòng quyết định phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ này.

   4. Chủ tịch VIETTEL quyết định sau khi được Thủ tướng Chính phủ hoặc Bộ Quốc phòng quyết định chủ trương đối với các nội dung sau đây:

   a) Quyết định chiến lược, kế hoạch đầu tư phát triển và kế hoạch sản xuất, kinh doanh 05 năm của VIETTEL sau khi được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương. Quyết định kế hoạch sản xuất, kinh doanh, kế hoạch tài chính hằng năm của VIETTEL sau khi được Bộ Quốc phòng phê duyệt chủ trương.

   b) Quyết định thành lập, giải thể, chấm dứt hoạt động các đơn vị phụ thuộc VIETTEL sau khi được Bộ Quốc phòng phê duyệt chủ trương; quyết định thay đổi địa chỉ trụ sở chính của VIETTEL phù hợp với nhu cầu sản xuất kinh doanh sau khi được Bộ Quốc phòng chấp thuận và thực hiện đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính của VIETTEL theo quy định của pháp luật.

   c) Quyết định thành lập, tổ chức lại, giải thể và yêu cầu phá sản công ty con do VIETTEL nắm giữ 100% vốn điều lệ; quyết định chuyển đổi sở hữu, chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ vốn điều lệ của công ty con do VIETTEL nắm giữ 100% vốn điều lệ cho tổ chức, cá nhân khác; tổ chức công ty con do VIETTEL nắm giữ 100% vốn điều lệ thành Tổng công ty hoạt động theo hình thức công ty mẹ - công ty con ở trong nước và nước ngoài sau khi được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án, chủ trương.

   d) Quyết định tiếp nhận doanh nghiệp khác trở thành công ty con, công ty liên kết của VIETTEL sau khi được Bộ Quốc phòng phê duyệt chủ trương.

   đ) Quyết định đầu tư đối với các dự án đầu tư của VIETTEL thuộc các trường hợp do Thủ tướng Chính phủ quyết định chủ trương tại khoản 7 Điều 25 Điều lệ này.

   e) Quyết định đầu tư đối với các dự án đầu tư ra nước ngoài của VIETTEL thuộc các trường hợp do Bộ Quốc phòng quyết định chủ trương tại khoản 10 Điều 26 Điều lệ này.

   g) Quyết định đầu tư đối với các dự án đầu tư vốn ra ngoài VIETTEL bao gồm: Góp vốn để thành lập doanh nghiệp khác; góp vốn thông qua hợp đồng hợp tác kinh doanh không hình thành pháp nhân mới; mua cổ phần, vốn góp tại doanh nghiệp khác; mua toàn bộ doanh nghiệp khác; mua công trái, trái phiếu doanh nghiệp trong trường hợp từng dự án đầu tư có giá trị trên 30% vốn chủ sở hữu được ghi trên báo cáo tài chính quý hoặc báo cáo tài chính năm của VIETTEL tại thời điểm gần nhất với thời điểm quyết định dự án hoặc trên mức vốn của dự án nhóm B theo quy định của Luật đầu tư công, sau khi được Bộ Quốc phòng quyết định chủ trương.

   h) Quyết định đầu tư đối với dự án góp vốn liên doanh của VIETTEL với nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam, dự án đầu tư vào doanh nghiệp khác để cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích sau khi được Bộ Quốc phòng quyết định chủ trương.

   i) Quyết định đầu tư từng dự án đầu tư, xây dựng, mua, bán tài sản cố định với giá trị trên 30% vốn chủ sở hữu được ghi trên báo cáo tài chính quý hoặc báo cáo tài chính năm của VIETTEL tại thời điểm gần nhất với thời điểm quyết định dự án hoặc trên mức vốn của dự án nhóm B theo quy định của Luật đầu tư công, sau khi được Bộ Quốc phòng quyết định chủ trương.

   k) Sau khi Bộ Quốc phòng phê duyệt chủ trương, quyết định giảm vốn góp, chuyển nhượng vốn đầu tư của VIETTEL tại doanh nghiệp khác trong trường hợp giá trị chuyển nhượng bằng hoặc lớn hơn giá trị ghi trên sổ sách kế toán của VIETTEL, sau khi đã bù trừ dự phòng tổn thất vốn đầu tư.

   l) Quyết định vay nợ nước ngoài của VIETTEL sau khi được Bộ Quốc phòng phê duyệt chủ trương và phù hợp với các điều kiện, trình tự, thủ tục xem xét chấp thuận khoản vay nước ngoài của doanh nghiệp theo quy định của pháp luật.

   m) Quyết định phương án huy động vốn đối với từng dự án có mức huy động trên 30% vốn chủ sở hữu được ghi trên báo cáo tài chính quý hoặc báo cáo tài chính năm của VIETTEL tại thời điểm gần nhất với thời điểm huy động vốn hoặc trên mức vốn của dự án nhóm B theo quy định của Luật đầu tư công; huy động vốn của tổ chức, cá nhân nước ngoài sau khi được Bộ Quốc phòng phê duyệt chủ trương.

   Việc huy động vốn phục vụ sản xuất kinh doanh phải bảo đảm tổng số nợ phải trả bao gồm các khoản bảo lãnh đối với công ty con theo quy định của pháp luật không quá ba lần vốn chủ sở hữu của VIETTEL được ghi trên báo cáo tài chính quý hoặc báo cáo tài chính năm của VIETTEL tại thời điểm gần nhất với thời điểm huy động vốn.

   n) Quyết định cho vay có giá trị trên 30% vốn chủ sở hữu được ghi trên báo cáo tài chính quý hoặc báo cáo tài chính năm của VIETTEL tại thời điểm gần nhất với thời điểm cho vay hoặc trên mức vốn của dự án nhóm B theo quy định của Luật đầu tư công, sau khi được Bộ Quốc phòng quyết định chủ trương.

   o) Quyết định đối với các hợp đồng cho thuê tài sản có giá trị trên 30% vốn chủ sở hữu được ghi trong báo cáo tài chính quý hoặc năm của VIETTEL tại thời điểm gần nhất với thời điểm quyết định cho thuê tài sản hoặc giá trị còn lại của tài sản cho thuê trên mức vốn của dự án nhóm B theo quy định của Luật đầu tư công, sau khi được Bộ Quốc phòng phê duyệt chủ trương.

   p) Quyết định thế chấp, cầm cố tài sản của VIETTEL để vay vốn theo quy định tại Điều 23 Luật quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất kinh doanh tại doanh nghiệp.

   Việc thế chấp, cầm cố tài sản trực tiếp phục vụ sản xuất, cung ứng sản phẩm công ích, quốc phòng, an ninh phải được sự chấp thuận của Bộ Quốc phòng.

   q) Quyết định thanh lý, nhượng bán tài sản có giá trị còn lại trên 30% vốn chủ sở hữu ghi trên bảng cân đối kế toán trong báo cáo tài chính quý hoặc báo cáo tài chính năm của VIETTEL tại thời điểm gần nhất với thời điểm quyết định thanh lý, nhượng bán tài sản hoặc trên mức vốn của dự án nhóm B theo quy định của Luật đầu tư công, sau khi được Bộ Quốc phòng phê duyệt phương án.

   r) Quyết định xử lý các khoản lỗ phát sinh trong kinh doanh sau khi được Bộ Quốc phòng chấp thuận; Quyết định sử dụng các Quỹ của VIETTEL sau khi trích lập.

   s) Quyết định các nội dung khác sau khi được Thủ tướng Chính phủ, Bộ Quốc phòng hoặc cấp có thẩm quyền quyết định chủ trương, phê duyệt theo quy định của pháp luật và Điều lệ này.

   5. Chủ tịch VIETTEL quyết định, phê duyệt các nội dung sau đây:

   a) Quyết định việc tổ chức lại, mô hình tổ chức, cơ cấu tổ chức quản lý, chức năng nhiệm vụ, định mức lao động các đơn vị phụ thuộc, bộ máy tham mưu giúp việc và kiểm soát nội bộ của VIETTEL; quy hoạch, đào tạo lao động và chiến lược phát triển nguồn nhân lực của VIETTEL.

   b) Quyết định giao nhiệm vụ, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại; miễn nhiệm, thôi giữ chức; điều động, luân chuyển; thăng quân hàm; xếp lương, nâng lương, phụ cấp lương, tiền lương, thù lao, tiền thưởng và quyền lợi khác; khen thưởng, kỷ luật; giáng, tước quân hàm; thôi phục vụ tại ngũ; nghỉ hưu đối với các chức danh cán bộ quản lý của VIETTEL, trừ chức danh thuộc thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ và Bộ Quốc phòng, phù hợp với Quy chế công tác cán bộ trong Quân đội nhân dân Việt Nam, quy định khác của Bộ Quốc phòng, quy định của pháp luật và Điều lệ này.

   c) Quyết định cử, giao nhiệm vụ người đại diện phần vốn góp của VIETTEL tại doanh nghiệp khác theo quy định của pháp luật, Quy chế công tác cán bộ trong Quân đội nhân dân Việt Nam và quy định khác của Bộ Quốc phòng.

   d) Quyết định ban hành thang lương, bảng lương, đơn giá tiền lương, quỹ tiền lương, quy chế trả lương, thưởng đối với người lao động và người quản lý doanh nghiệp theo quy định của pháp luật.

   đ) Quyết định đầu tư đối với các dự án đầu tư vốn ra ngoài VIETTEL bao gồm; Góp vốn để thành lập doanh nghiệp khác; góp vốn thông qua hợp đồng hợp tác kinh doanh không hình thành pháp nhân mới; mua cổ phần, vốn góp tại doanh nghiệp khác; mua toàn bộ doanh nghiệp khác; mua công trái, trái phiếu doanh nghiệp trong trường hợp từng dự án đầu tư có giá trị không quá 30% vốn chủ sở hữu được ghi trên báo cáo tài chính quý hoặc báo cáo tài chính năm của VIETTEL tại thời điểm gần nhất với thời điểm quyết định dự án nhưng không quá mức vốn của dự án nhóm B theo quy định của Luật đầu tư công.

   e) Quyết định từng dự án đầu tư, xây dựng, mua, bán tài sản cố định với giá trị không quá 30% vốn chủ sở hữu được ghi trên báo cáo tài chính quý hoặc báo cáo tài chính năm của VIETTEL tại thời điểm gần nhất với thời điểm quyết định dự án nhưng không quá mức vốn của dự án nhóm B theo quy định của Luật đầu tư công.

   g) Quyết định phương án huy động vốn đối với từng dự án có mức huy động không quá 30% vốn chủ sở hữu được ghi trên báo cáo tài chính quý hoặc báo cáo tài chính năm của VIETTEL tại thời điểm gần nhất với thời điểm huy động vốn nhưng không quá mức vốn của dự án nhóm B theo quy định của Luật đầu tư công.

   Việc huy động vốn phục vụ sản xuất kinh doanh phải bảo đảm tổng số nợ phải trả bao gồm các khoản bảo lãnh đối với công ty con theo quy định của pháp luật không quá ba lần vốn chủ sở hữu của VIETTEL được ghi trên báo cáo tài chính quý hoặc báo cáo tài chính năm của VIETTEL tại thời điểm gần nhất với thời điểm huy động vốn.

   h) Quyết định cho vay có giá trị không quá 30% vốn chủ sở hữu được ghi trên báo cáo tài chính quý hoặc báo cáo tài chính năm của VIETTEL tại thời điểm gần nhất với thời điểm cho vay nhưng không quá mức vốn của dự án nhóm B theo quy định của Luật đầu tư công.

   i) Quyết định thế chấp, cầm cố tài sản của VIETTEL để vay vốn theo quy định tại Điều 23 Luật quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp.

   Việc thế chấp, cầm cố tài sản trực tiếp phục vụ sản xuất, cung ứng sản phẩm công ích, quốc phòng, an ninh phải được sự chấp thuận của Bộ Quốc phòng.

   k) Quyết định các hợp đồng cho thuê tài sản có giá trị không quá 30% vốn chủ sở hữu ghi trong báo cáo tài chính quý hoặc năm của VIETTEL tại thời điểm gần nhất với thời điểm quyết định cho thuê tài sản nhưng giá trị còn lại của tài sản cho thuê không quá mức vốn của dự án nhóm B theo quy định của Luật đầu tư công. Việc cho thuê tài sản trực tiếp phục vụ sản xuất, cung ứng sản phẩm công ích, quốc phòng, an ninh phải được sự chấp thuận của Bộ Quốc phòng.

   l) Quyết định bảo lãnh cho công ty con vay vốn tại tổ chức tín dụng nhưng phải đảm bảo: (1) Tổng giá trị các khoản bảo lãnh vay vốn đối với một công ty con do VIETTEL nắm giữ 100% vốn điều lệ không quá giá trị vốn chủ sở hữu của công ty con theo báo cáo tài chính quý hoặc báo cáo tài chính năm gần nhất tại thời điểm bảo lãnh. (2) Tổng giá trị các khoản bảo lãnh vay vốn đối với công ty con do VIETTEL nắm giữ trên 50% vốn điều lệ không được vượt quá giá trị vốn góp thực tế của doanh nghiệp tại thời điểm bảo lãnh.

   m) Quyết định thanh lý, nhượng bán tài sản có giá trị còn lại không quá 30% vốn chủ sở hữu ghi trên bảng cân đối kế toán trong báo cáo tài chính quý hoặc báo cáo tài chính năm của VIETTEL tại thời điểm gần nhất với thời điểm quyết định thanh lý, nhượng bán tài sản nhưng không quá mức vốn của dự án nhóm B theo quy định của Luật đầu tư công. Phương thức, trình tự, thủ tục thanh lý, nhượng bán tài sản theo quy định của pháp luật. Việc quyết định thanh lý, nhượng bán tài sản cố định có nguồn gốc được Quân đội trang bị được thực hiện theo quy chế xử lý vũ khí, trang bị kỹ thuật, vật tư trong Quân đội của Bộ Quốc phòng.

   n) Quyết định việc sử dụng nhãn hiệu, thương hiệu và các tài sản trí tuệ khác của VIETTEL; quyết định chủ trương phát triển thị trường, tiếp thị và công nghệ của VIETTEL.

   o) Thông qua quy chế quản lý nội bộ của VIETTEL; quyết định ban hành các quy chế phân cấp theo từng lĩnh vực hoạt động hoặc phân công, ủy quyền thực hiện nhiệm vụ cụ thể cho Tổng Giám đốc, các Phó Tổng Giám đốc VIETTEL; Tổng Giám đốc, Giám đốc các đơn vị phụ thuộc VIETTEL; người đại diện theo ủy quyền của VIETTEL tại công ty con, công ty liên kết theo quy định của pháp luật và Điều lệ này. Khi chế độ, chính sách của Nhà nước có sự thay đổi hoặc khi xét thấy cần thiết, Chủ tịch VIETTEL có thể thay đổi các nội dung đã phân cấp, ủy quyền cho phù hợp.

   p) Quyết định các định mức kinh tế - kỹ thuật; định mức chất lượng sản phẩm dịch vụ, hàng hóa; định mức chi phí; định mức mua sắm; định mức lao động của VIETTEL theo quy định của pháp luật.

   q) Quyết định các hợp đồng mua sắm hàng hóa, dịch vụ trả chậm đối tác theo kết quả đấu thầu.

   r) Tổ chức thực hiện các quyết định của đại diện chủ sở hữu nhà nước. Tổ chức thực hiện và đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch, phương án kinh doanh, kế hoạch đầu tư của VIETTEL theo quy định của pháp luật và Điều lệ này.

   s) Tổ chức kiểm tra, giám sát Tổng Giám đốc, các Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng của VIETTEL, Giám đốc, Viện trưởng, Thủ trưởng các đơn vị phụ thuộc VIETTEL trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mình theo phân cấp, phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ này. Kiểm tra các doanh nghiệp thành viên thực hiện định mức, tiêu chuẩn, đơn giá quy định trong nội bộ Tập đoàn VIETTEL.

   t) Phê duyệt và tổ chức thực hiện phương án phối hợp kinh doanh, kế hoạch đầu tư giữa các doanh nghiệp thành viên. Điều hòa, phối hợp hoặc định hướng các doanh nghiệp thành viên thông qua các hoạt động quy định tại Điều lệ này; điều chỉnh các doanh nghiệp thành viên thực hiện đúng mục tiêu, định hướng được giao.

   u) Theo dõi, giám sát, báo cáo định kỳ hoặc theo yêu cầu của đại diện chủ sở hữu nhà nước về tình hình hoạt động kinh doanh, tài chính, kết quả hoạt động kinh doanh của VIETTEL và của Tập đoàn VIETTEL theo quy định của pháp luật và Điều lệ này.

   v) Quyết định các nội dung sau đây đối với công ty con do VIETTEL nắm giữ 100% vốn điều lệ ở trong nước và nước ngoài (dưới đây gọi là “công ty con”):

   - Quyết định các nội dung quy định tại điểm c khoản 4 Điều này.

   - Quyết định góp vốn, nắm giữ, tăng, giảm vốn đầu tư của công ty con tại các doanh nghiệp khác.

   - Quyết định mục tiêu, nhiệm vụ, ngành, nghề kinh doanh và thay đổi, bổ sung ngành, nghề kinh doanh.

   - Quyết định vốn điều lệ khi thành lập và điều chỉnh vốn điều lệ trong quá trình hoạt động của công ty con sau khi được Bộ Quốc phòng phê duyệt chủ trương.

   - Quyết định đổi tên; thay đổi địa chỉ trụ sở chính công ty con. Phê duyệt mô hình, cơ cấu tổ chức quản lý của công ty con; định mức lao động. Phê duyệt đơn giá tiền lương; có ý kiến để Hội đồng thành viên hoặc Hội đồng quản trị công ty con phê duyệt quy chế trả lương của công ty con theo quy định của pháp luật.

   - Quyết định thành lập, tổ chức lại, chuyển đổi sở hữu, giải thể phá sản đối với công ty con là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên và công ty cổ phần do công ty con nắm giữ cổ phần, vốn góp chi phối.

   - Quyết định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, từ chức, khen thưởng kỷ luật, điều động, luân chuyển, cho nghỉ hưu Chủ tịch và thành viên Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch, Giám đốc công ty, Kiểm soát viên và các chức danh quản lý khác của công ty con theo quy định của pháp luật, Quy chế công tác cán bộ trong Quân đội nhân dân Việt Nam và các quy định khác của Bộ Quốc phòng.

   - Quyết định ban hành Quy chế quản lý tài chính của công ty con.

   - Phê duyệt, sửa đổi và bổ sung Điều lệ của công ty con.

   - Phê duyệt chủ trương thành lập, tổ chức lại, giải thể, chấm dứt hoạt động; cơ cấu tổ chức quản lý của chi nhánh, văn phòng đại diện và các đơn vị hạch toán phụ thuộc ở trong nước và nước ngoài của công ty con theo quy định của pháp luật.

   - Phê duyệt chiến lược, kế hoạch sản xuất kinh doanh và kế hoạch đầu tư phát triển 05 năm và hằng năm của công ty con.

   - Phê duyệt, thông qua hoặc quyết định các dự án đầu tư, xây dựng (bao gồm cả các dự án đầu tư vốn ra ngoài công ty con), phương án huy động vốn, mua bán tài sản, các hợp đồng của công ty con có giá trị lớn hơn mức phân cấp cho các công ty con theo quy định phân cấp nội bộ của VIETTEL, điều lệ của công ty con và phù hợp với quy định của pháp luật.

   - Phê duyệt báo cáo tài chính hằng năm, phân phối lợi nhuận, trích lập và sử dụng các quỹ; quyết định việc sử dụng lợi nhuận sau khi công ty con đã hoàn thành nghĩa vụ thuế và các nghĩa vụ tài chính khác, phê duyệt phương án xử lý lỗ của công ty con.

   - Tổ chức giám sát và đánh giá hoạt động kinh doanh của công ty con; tổ chức kiểm tra, giám sát Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch, Kiểm soát viên, người đại diện phần vốn góp của VIETTEL ở các công ty con trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ do chủ sở hữu giao theo quy định của pháp luật, Điều lệ này và điều lệ của công ty con.

   - Thu hồi toàn bộ giá trị tài sản của công ty con sau khi công ty con hoàn thành giải thể hoặc phá sản.

   - Các quyền khác theo quy định của pháp luật, Điều lệ này và điều lệ của công ty con.

   - Đối với các công ty con do VIETTEL nắm giữ 100% vốn điệu lệ được thành lập ở nước ngoài, việc thực hiện các quyền và nghĩa vụ nêu tại Điều này phải phù hợp quy định pháp luật của nước sở tại.

   x) Quyết định các nội dung sau đây đối với phần vốn góp của VIETTEL tại doanh nghiệp khác, cụ thể như sau:

   - Quyết định giảm vốn góp, thu hồi vốn, chuyển nhượng vốn đầu tư của VIETTEL tại doanh nghiệp khác hoặc chuyển nhượng quyền mua, quyền góp vốn đầu tư vào doanh nghiệp khác sau khi được Bộ Quốc phòng phê duyệt chủ trương theo quy định tại Điều lệ này.

   - Quy định tiêu chuẩn, cử, bãi nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật, quyết định tiền lương, phụ cấp, tiền thưởng và quyền lợi khác của người đại diện phần vốn của VIETTEL tại doanh nghiệp khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ này.

   - Giao nhiệm vụ cho người đại diện phần vốn của VIETTEL tại doanh nghiệp khác bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của VIETTEL tại doanh nghiệp khác.

   - Giao người đại diện phần vốn của VIETTEL tại doanh nghiệp khác yêu cầu doanh nghiệp đó chuyển phần lợi nhuận, cổ tức được chia hoặc thu hồi vốn đầu tư về VIETTEL; giám sát việc thu hồi vốn đầu tư, thu lợi nhuận, cổ tức được chia.

   - Yêu cầu người đại diện phần vốn của VIETTEL tại doanh nghiệp khác báo cáo việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của người đại diện trong việc định hướng doanh nghiệp có cổ phần, vốn góp trên 50% vốn điều lệ để thực hiện các mục tiêu, chiến lược của VIETTEL.

   - Yêu cầu người đại diện phần vốn của VIETTEL tại doanh nghiệp khác báo cáo định kỳ hoặc đột xuất tình hình tài chính, hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp đó.

   - Kiểm tra, giám sát hoạt động của người đại diện phần vốn của VIETTEL tại doanh nghiệp khác nhằm ngăn chặn, xử lý kịp thời thiếu sót, yếu kém của người đại diện.

   - Thực hiện các quyền và nghĩa vụ khác đối với phần vốn góp của VIETTEL tại doanh nghiệp khác theo quy định của pháp luật, của Bộ Quốc phòng và của VIETTEL.

   y) Quyết định các nội dung khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ này.

   6. Thực hiện các quyền và nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ này.

   Trên đây là tư vấn về nhiệm vụ và quyền hạn của Chủ tịch VIETTEL. Để biết thêm thông tin chi tiết bạn nên tham khảo tại Nghị định 05/2018/NĐ-CP. Mong rằng những tư vấn của chúng tôi sẽ giúp giải đáp được những vướng mắc của bạn.

   Chào thân ái và chúc sức khỏe!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn