Những điều cần chú ý trong cơ cấu tổ chức quản lý của công ty cổ phần

Ngày hỏi:25/12/2013
Phải chú ý những điều gì trong cơ cấu tổ chức quản lý của công ty cổ phần ?

  Nội dung này được Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu tư vấn như sau:

  • Công ty cổ phần là loại hình công ty đối vốn, có sự tham gia của rất nhiều người góp vốn, mua cổ phần. Do đó, Luật quy định chặt chẽ về cơ cấu tổ chức quản lý của công ty cổ phần, đặc biệt là thẩm quyền của cơ quan quản lý của công ty cổ phần, nguyên tắc biểu quyết, thủ tục triệu tập họp và Điều kiện thể thức để quy định của các cơ quan đó có hiệu lực.

   Công ty cổ phần phải có tối thiểu 3 cơ quan, đó là: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị và Giám đốc hoặc Tổng giám đốc. Công ty cổ phần có từ 12 cổ đông trở lên phải có thêm Ban kiểm soát. Đại hội đồng cổ đông là cơ quan quyết định cao nhất của công ty cổ phần, có thẩm quyền quyết định đối với những vấn đề cơ bản và quan trọng nhất của công ty. Hội đồng quản trị là cơ quan quản lý công ty, có quyền nhân đanh công ty trong mọi quan hệ. Quyết định của Hội đồng quản trị là quyết định của tập thể, không phải là quyết định của từng cá nhân thành viên Hội đồng quản trị. Nếu như quyết định của Đại hội đồng cổ đông được thông qua theo nguyên tắc số vốn thì quyết định của Hội đồng quản trị được thông qua theo nguyên tắc mỗi thành viên Hội đồng quản trị có một phiếu biểu quyết.

   Cổ đông có thể là tổ chức, tham gia Đại hội đồng cổ đông thông qua người đại diện theo ủy quyền; xong thành viên Hội đồng quản trị chỉ có thể là cá nhân.

   Chủ tịch Hội đồng quản trị có thể kiêm Giám đốc hoặc Tổng giám đốc công ty và phải quy định tại điều lệ công ty.

   Các cơ quan nhà nước không được can thiệp trái pháp luật vào công việc quản trị nội bộ công ty cổ phần; không thể tùy ý công nhận Đại hội đồng cổ đông là hợp pháp hay không hợp pháp; không được yêu cầu kiểm điểm các chức danh quản lý của công ty cổ phần.


  Nguồn:

  Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn