Nội dung đánh giá đối với Người đại diện tại công ty nhà nước

Ngày hỏi:28/10/2019

Xin chào, tôi đang tìm hiểu các quy định về người giữ chức danh tại công ty nhà nước thuộc Bộ quốc phòng. Cho tôi hỏi nội dung đánh giá đối với Người đại diện tại công ty nhà nước như thế nào? Xin giải đáp giúp tôi.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo quy định tại Khoản 2 Điều 10 Thông tư 147/2016/TT-BQP thì nội dung đánh giá đối với Người đại diện như sau:

   - Kết quả thực hiện các quyền, trách nhiệm, nghĩa vụ của Người đại diện theo quy định của Nhà nước và Bộ Quốc phòng;

   - Kết quả thực hiện chương trình, kế hoạch công tác năm đã được Bộ trưởng Bộ Quốc phòng phê duyệt;

   - Chế độ thông tin, báo cáo của Người đại diện với Bộ Quốc phòng và tính tuân thủ của Người đại diện đối với các chỉ đạo của Bộ Quốc phòng;

   - Việc chấp hành đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước, quy định của Bộ Quốc phòng; pháp luật về phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; điều lệ, nội quy, quy chế của công ty; việc phối hợp với Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên của công ty để thực hiện nghị quyết Đại hội đồng cổ đông hoặc Hội đồng thành viên;

   - Phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, tác phong và lề lối làm việc;

   - Các kết luận kiểm tra, thanh tra, giải quyết khiếu nại tố cáo hoặc ý kiến của cơ quan có thẩm quyền trong trường hợp Người đại diện đang trong thời gian bị thanh tra, kiểm tra (nếu có);

   - Các quy định khác có liên quan của Nhà nước và Bộ Quốc phòng.

   Trên đây là quy định về nội dung đánh giá đối với Người đại diện tại công ty nhà nước.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn