Nội dung thảo luận trong cuộc họp Đại hội đồng cổ đông

Ngày hỏi:06/08/2020

Theo quy định pháp luật về doanh nghiệp vào năm 2021 thì khi đại hội đồng cổ đông họp thường niên thì họ thảo luận về vấn đề liên quan gì?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Căn cứ Khoản 3 Điều 139 luật Doanh nghiệp 2020 (hiệu lực 01/01/2021) quy định Đại hội đồng cổ đông thường niên thảo luận và thông qua các vấn đề sau đây:

   a) Kế hoạch kinh doanh hằng năm của công ty;

   b) Báo cáo tài chính hằng năm;

   c) Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị;

   d) Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của công ty, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc;

   đ) Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và Kiểm soát viên;

   e) Mức cổ tức đối với mỗi cổ phần của từng loại;

   g) Vấn đề khác thuộc thẩm quyền.

   Trên đây là những vấn đề thảo luật trong cuộc họp đại hồi đồng thường niên trong công ty cổ phần theo quy định mới của pháp luật về doanh nghiệp.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn