Quan hệ giữa VIETTEL với các công ty con do VIETTEL nắm giữ 100% vốn điều lệ ở trong nước và nước ngoài

Ngày hỏi:12/07/2017

Quan hệ giữa VIETTEL với các công ty con do VIETTEL nắm giữ 100% vốn điều lệ ở trong nước và nước ngoài được quy định như thế nào? Chào các anh/chị trong Ban biên tập Thư Ký Luật. Em tên là Ngọc Thảo, em đang là sinh viên năm cuối tại Đại học Công Nghiệp TPHCM. Em đang làm một chuyên đề liên quan đến Tập đoàn viễn thông quân đội Việt Nam, để hoàn thành chuyên đề, em có thắc mắc muốn nhờ Ban biên tập tư vấn giúp em, cụ thể là quan hệ giữa VIETTEL với các công ty con do VIETTEL nắm giữ 100% vốn điều lệ ở trong nước và nước ngoài được quy định như thế nào? Văn bản pháp luật nào quy định vấn đề này? Em mong Ban biên tập có thể tư vấn giúp em. Em xin chân thành cảm ơn Ban biên tập Thư Ký Luật. (0167***)

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Quan hệ giữa VIETTEL với các công ty con do VIETTEL nắm giữ 100% vốn điều lệ ở trong nước và nước ngoài
   (ảnh minh họa)
  • Quan hệ giữa VIETTEL với các công ty con do VIETTEL nắm giữ 100% vốn điều lệ ở trong nước và nước ngoài được quy định tại Điều 62 Nghị định 101/2014/NĐ-CP về Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tập đoàn Viễn thông Quân đội như sau:

   1. Công ty con do VIETTEL nắm giữ 100% vốn điều lệ gồm:

   a) Công ty mẹ là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do VIETTEL nắm giữ 100% vốn điều lệ trong mô hình công ty mẹ - công ty con.

   b) Các công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do VIETTEL nắm giữ 100% vốn điều lệ.

   c) Các công ty được chuyển đổi từ đơn vị nghiên cứu khoa học, đào tạo do VIETTEL nắm giữ 100% vốn điều lệ (nếu có);

   d) Các công ty khác theo quy định của pháp luật.

   2. VIETTEL là chủ sở hữu của các công ty con do VIETTEL nắm giữ 100% vốn điều lệ. Tổng Giám đốc VIETTEL tổ chức thực hiện quyền và nghĩa vụ của chủ sở hữu đối với các công ty con này. Bộ máy giúp việc giúp Tổng Giám đốc VIETTEL thực hiện các quyền và nghĩa vụ của chủ sở hữu, có trách nhiệm:

   a) Tiếp nhận, kiểm tra, thẩm định các hồ sơ mà công ty con báo cáo VIETTEL để trình Tổng Giám đốc xem xét, thông qua hoặc quyết định.

   b) Kiểm tra, đôn đốc, giám sát việc thực hiện kế hoạch phối hợp kinh doanh và các nhiệm vụ khác tại công ty con.

   3. Công ty con do VIETTEL nắm giữ 100% vốn điều lệ được tổ chức dưới hình thức công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, hoạt động theo quy định của pháp luật, có quyền và nghĩa vụ:

   a) Được VIETTEL giao thực hiện các hợp đồng sản xuất, kinh doanh trên cơ sở hợp đồng kinh tế, cung cấp thông tin và hưởng các dịch vụ và lợi ích từ hoạt động chung của Tập đoàn theo quy định tại Điều lệ này, theo thỏa thuận với các doanh nghiệp thành viên, công ty liên kết và quy định của pháp luật;

   b) Có nghĩa vụ thực hiện thỏa thuận chung của Tập đoàn; các cam kết hợp đồng kinh tế với VIETTEL và các doanh nghiệp tham gia Tập đoàn; triển khai thực hiện các quyết định hợp pháp thuộc thẩm quyền chủ sở hữu VIETTEL đối với doanh nghiệp; có trách nhiệm tham gia kế hoạch phối hợp kinh doanh với VIETTEL và các doanh nghiệp tham gia Tập đoàn.

   4. Quyền, trách nhiệm của Tổng Giám đốc VIETTEL đối với công ty con do VIETTEL nắm giữ 100% vốn điều lệ ở trong nước và nước ngoài theo quy định tại Khoản 38 Điều 44 Điều lệ này.

   5. Phân cấp quyền và nghĩa vụ của Người đại diện theo ủy quyền tại công ty con do VIETTEL nắm giữ 100% vốn điều lệ.

   Người đại diện theo ủy quyền tại công ty con do VIETTEL nắm giữ 100% vốn điều lệ là thành viên Hội đồng thành viên, Chủ tịch công ty, Tổng Giám đốc, Giám đốc có quyền và nghĩa vụ sau:

   a) Triển khai thực hiện chiến lược, kế hoạch sản xuất, kinh doanh và kế hoạch đầu tư phát triển 5 năm và hàng năm của công ty sau khi đề nghị và được VIETTEL phê duyệt.

   b) Đề nghị VIETTEL việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, từ chức, khen thưởng, kỷ luật đối với Chủ tịch và thành viên Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch, Giám đốc công ty, Kiểm soát viên và các chức danh quản lý khác của công ty theo quy định của pháp luật, Quy chế công tác cán bộ trong Quân đội nhân dân Việt Nam và các quy định khác của Bộ Quốc phòng.

   c) Đề nghị VIETTEL điều chỉnh vốn điều lệ; sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty; tổ chức lại, chuyển đổi sở hữu, giải thể và yêu cầu phá sản công ty.

   d) Đề nghị VIETTEL quyết định mô hình, cơ cấu tổ chức quản lý, định biên nhân sự, đơn giá tiền lương, phương án tiền lương và cơ chế trả lương của công ty phù hợp với quy định của pháp luật.

   đ) Quyết định việc góp vốn, nắm giữ, tăng, giảm vốn của công ty tại các doanh nghiệp khác sau khi đề nghị và được VIETTEL phê duyệt chủ trương.

   e) Quyết định dự án đầu tư, hợp đồng vay, cho vay, mua, bán tài sản trong phạm vi thẩm quyền được quy định tại Điều lệ công ty và phân cấp của VIETTEL.

   g) Quyết định thành lập, tổ chức lại, giải thể chi nhánh, văn phòng đại diện và các đơn vị hạch toán phụ thuộc; quyết định thành lập, tổ chức lại, chuyển đổi sở hữu, giải thể, phá sản đối với công ty con là công ty cổ phần, trách nhiệm hữu hạn một thành viên, trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên thuộc sở hữu của công ty do VIETTEL nắm giữ 100% vốn điều lệ sau khi đề nghị và được VIETTEL phê duyệt chủ trương.

   h) Quy định các quy chế quản lý nội bộ của công ty; phê duyệt báo cáo tài chính, phân phối lợi nhuận, trích lập và sử dụng các quỹ sau khi được VIETTEL chấp thuận.

   i) Quyết định các giải pháp phát triển thị trường, tiếp thị và công nghệ của công ty.

   k) Chịu trách nhiệm quản lý và điều hành doanh nghiệp tuân thủ đúng quy định của pháp luật và các quyết định của VIETTEL; quản lý sử dụng, bảo toàn và phát triển vốn có hiệu quả; báo cáo kịp thời cho VIETTEL về việc doanh nghiệp hoạt động thua lỗ, không bảo đảm khả năng thanh toán, không hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ do VIETTEL giao hoặc những trường hợp sai phạm khác.

   6. Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ này.

   Theo đó, các công ty con do VIETTEL nắm giữ 100% vốn điều lệ ở trong nước và nước ngoài bao gồm: Công ty TNHH một thành viên Thương mại và Xuất nhập khẩu Viettel; Công ty TNHH một thành viên Thông tin M1; Công ty TNHH một thành viên Thông tin M3; Công ty TNHH một thành viên Kinh doanh nhà Viettel; Công ty TNHH một thành viên Đầu tư công nghệ Viettel; Công ty Viettel America (VTA); Công ty Thông tin viễn thông điện lực (EVNT).

   Trên đây là nội dung tư vấn về quan hệ giữa VIETTEL với các công ty con do VIETTEL nắm giữ 100% vốn điều lệ ở trong nước và nước ngoài. Để hiểu rõ hơn về vấn đề này bạn nên tham khảo thêm tại Nghị định 101/2014/NĐ-CP.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn